اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 بررسی اندازه وزن ،قد و دور سر کودکان زنجانی حوزه شماره 1 آموزش پزشکی جامعه نگر زنجان 1377
2 بررسی میزان شیوع اختلا لات گفتاری در زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان و اداره آموزش و پرورش 1379
3 بررسی رضایتمندی مددجویان تحت عمل وازکتومی مراکز بهداشتی درمانی زنجام 1388
4 بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در باره فرم ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
5 بررسی کار آمدی تدریس از دیدگاه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
6 بررسی عوامل روانی و اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
:: ::