اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیئت علمی ( سرباز وظیفه ) دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1371 1373
2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1373 اد
3 مدیر گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مکرر
4 مسول اساتید مشاور دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1398 اد
:: ::