اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی نقش میانجی باورهای انگیزشی و اشتیاق تحصیلی در رابطه با هیجانهای تحصیلی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان معصومی حسین ، حجازی ، احمدی و وکیلی دانشکده پزشکی تکمیل شده 1398
2 : بررسی عوامل تعیین کننده کار آمدی تدریس از دیدگاه مدرسین غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان معصومي ، حسين شهرستان زنجان تکمیل شده 1392
3 بررسی رضایتمندی و آگاهی مردان وازکتومی شده در شهر زنجان معصومي ، حسين دانشگاه علوم پزشكي زنجان شهرستان زنجان تکمیل شده 1389
4 بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان از روشهای پیشگیری از حاملگي ( بستن لوله در زنان و قرص های ضد بارداری ) معصومي ، حسين دانشگاه علوم پزشكي زنجان شهرستان زنجان تکمیل شده 1390
5 بررسي نظرات دانشجويان علوم پزشكي زنجان در رابطه با فرم ارزشيابي اساتيد معصومي ، حسين دانشگاه علوم پزشكي زنجان شهرستان زنجان تکمیل شده 1388
6 بررسي مقايسه اي رشد جسماني كودكان زير 2 سال شير مادر خوار با كودكان شير خشك خوار معصومي ، حسين دانشگاه تربيت مدرس شهرستان قم تکمیل شده 1370
7 بررسي ميزان شيوع اختلالات گفتاري در شهر زنجان حسين ، معصومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان شهرستان زنجان تکمیل شده 1380
8 عملکرد گروههای آموزشي بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن زهره سهندی حسین معصومی جهندیزی لیلا ناصحی کورش کمالی دانشکده پیراپزشکی تکمیل شده 1397
:: ::