اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آموزش بهداشت از سال 1373 ادمه دارد دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
2 بهداشت دانش آموزان و مدارس از سال 1373 ادمه دارد "
3 اصول توانبخشی از سال 1373 ادمه دارد "
4 مبانی جامعه شناسی از سال 1373 ادمه دارد "
5 بهداشت عمومی از سال 1373تا 1396
6 روانشناسی و بهداشت روان از سال1396 ادامه دارد "
7 روانشناسی عمومی از سال1396 ادامه دارد "
8 زبان تخصصی از سال1373تا 1376دانشکده بهداشت و پرستاری
9 کار اموزی در عرصه (عملی) کارشناسان بهداشت عمومی از سال 1373 ادامه دارد "
10 جمعیت و تنظیم خانواده تا سال1392 "
11 بهداشت سالمندان چند ترم "
12 بهداشت 3 چند ترم دانشکده پزشکی
:: ::