اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 Relationship between personality traits, learning styles and academic achievement of nursing and midwifery students in Zanjan Zeinab Ghormani -Dramini-aghvami-rohani nursing education چکیده مقاله
:: ::