اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 trainer Nursing and midify facullity Zanjan 1386 تا
2 trainer school 1375 1384
3 pediatric trainer nursing valiasrMedical Sciences hospital 1384 1386
4 surgical ward shafie Medical Sciences hospital 1372 1375
:: ::