اعضا - مژگان السادات اقوامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مژگان السادات اقوامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 Prevention in the accident
2 Basic life support Zanjan School of Nursing and Midwifery
3 Recavery Room -Zanjan School of Nursing and Midwifery
4 Medical Emergency -Zanjan School of Nursing and Midwifery
5 Respairatory diseese -Zanjan School of Nursing and Midwifery
6 Principles and techniques in nursing - operating room and anesthesia and midwifery and medical emergencies -Zanjan School of Nursing and Midwifery
7 surgical and medica Zanjan School of Nursing and Midwifery
:: ::