نظرسنجی


کد رهگیرى این فرم: P730-F770-U0-N608006          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی فرد یا عنوان واحد نظرسنجی شونده
1) نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به کارکنان و امکانات چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2) نوع برخورد کارکنان درمواجهه با مشکلات احتمالی چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3) آیا کار در زمان مقرر و بطور مناسب انجام شده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4) آیا متصدی مربوطه پاسخگویی مناسب داشته است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
CAPTCHA