اعضا - تینا شاهانی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
تینا شاهانی
دکترا Ph.D. in Molecular Medicine از KU Leuven, Belgium
tina.shahanizums.ac.ir
http://www.zums.ac.ir/files/genetics/files_document/dr_Shahani/tina_shahani_cv_22021392.pdf