اعضا - هادی فیضی کفترودی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
هادی فیضی کفترودی
دکترا Physiology از Tabriz University of Medical Sciences
hfeizikzums.ac.ir