اعضا - محمد جواد فریدونی سروستانی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
استادیار محمد جواد فریدونی سروستانی
دکترا PhD از Cellular and Molecular Biology Research Centre, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
fredonizums.ac.ir
Department of Anatomy, Medical School, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran