بازگشت به صفحه اصلی

شرح وظایف آقای مهندس رضا محرمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شامل:
واحد آموزش مجازی  و واحد ارزشیابی اساتی
د
شرح وظایف مربوط به واحد آموزش مجازی
1.         پشتيباني از سامانه نويد و رفع مشکلات اعضاي هيات علمي و دانشجويان در اين خصوص
2.         انجام مکاتبات لازم برای ارتقاء سامانه نوید
3.         مشاوره به دانشجویان و اساتید در حوزه طراحی محتواهای الکترونیکی
4.         همکاری در تولید محتوای موکس آرمان
5.         انجام تمامی امور مربوط به سامانه نوید برای اجرای برنامه های توانمندسازی اعضاء هیات علمی
6.         انجام تمامی امور اجرایی نرم افزاری و سخت افزاری برای برگزاری جلسات مجازی دانشگاهی/منطقه ای، کارگاه های مجازی و وبینارهای دانشگاهی/منطقه ای مرتبط با واحدهای مختلف EDC و کارگروه های طرح تحول آموزش
7.         همکاری برای تهیه شیوه نامه ها و فرآیندهای مرتبط با واحد
8.         همكاري در طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با واحد
9.         همکاری لازم با سایر کارگروه ها و واحدهای EDC درخصوص امور مربوط به واحد
10.       همکاری با EDO دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی درخصوص امور مربوط به واحد
11.       همکاری در تنظیم برنامه  واحد و اجرای آن
12.       اجرای به موقع و مناسب  اقدامات ارجاع شده در اتوماسیون اداری
13.       همکاری برای تهیه و بایگانی مستندات مربوط به برنامه های اجرا شده در واحد
14.       همکاری تهیه گزارش عملکرد مقطعی و سالیانه برنامه های عملیاتی واحد و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
15.       شرکت فعال در برنامه های بازدید منطقه ای و وزارتی
16.       همکاری صدور گواهی همکاری شرکت در جلسات
17.       همکاری تنظیم اخبار جلسات برای بارگذاری روی وبسایت مرکز و بروزرسانی مطالب مربوط به واحد
18.       شرکت فعال در جلسات مربوط به واحد
19.       همکاری برای انجام تمامی امور اجرایی مربوط به واحد شامل هماهنگی برای برگزاری جلسات براساس جدول زمانبندی مربوطه، ارسال دعوتنامه ها، تنظیم و تهیه صورتجلسات و پیگیری انجام مصوبات صورتجلسات
20.       شرکت فعال در جلسات واحد
21.       انجام سایر امور محوله مرتبط با شرح وظایف از طرف مقام مافوق
شرح وظایف مربوط به واحد ارزشیابی اساتید
1.         انجام تمامی امور نرم افزاری برای رفع مشکلات مربوط به سامانه ارزشیابی اساتید
2.         همکاری برای انجام مکاتبات لازم با شرکت مسئول سامانه ارزشیابی اساتید در هم آوا
3.         شرکت فعال در جلسات مربوطه به واحد ارزشیابی اساتید
4.         همکاری در تحلیل فرم های ارزشیابی اساتید
5.         اجرای به موقع و مناسب  اقدامات ارجاع شده در اتوماسیون اداری
6.         همکاری در تهیه شیوه نامه ها و فرآیندهای مرتبط با واحد
7.         حفظ اصول رازداری و محرمانگی در امور مربوط به ارزشیابی اساتید
8.         انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
سایر وظایف مربوط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
-           انجام امور مربوط به بازرسی، کنترل و مهندسی نگهداشت تجهیزات کامپیوتری مرکز

 

 

 

 

 

ورود به سامانه نوید
راهنمای ورود به سامانه نوید
مطالب آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیکی

:تماس با ما

آدرس: زنجان - بلوار دکتر ثبوتی- بیمارستان آیت ا... موسوی- مرکز همایشهای روزبه- مرکز آموزش مجازی

شماره تلفن:33130716-024