آئین نامه عضویت

شرایط عضویت : کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان که مشغول به تحصیل در این دانشگاه می باشند میتوانند  عضو کتابخانه مرکزی بشوند

مدارک عضویت : ارائه یک قطعه عکس ، کارت شناسایی دانشجویی ، تکمیل فرم مخصوص کتابخانه که دانشجویان  به صورت حضوری مراجعه نموده

و مراحل عضویت را انجام می دهند.

سایر اعضا  : که شامل اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه که با ارائه یک قطعه عکس ، حکم کارگزینی و تکمیل فرم ثبت نام کتابخانه به صورت حضوری

مراجعه نموده و مراحل عضویت را انجام می دهند .