ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری گزارش تصویری اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزاری انتخابات هفتمین دوره نظام پزشکی کشور در روز جمعه 30 تیر ماه هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون پنجمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی 3تا5 آبان ماه 1396 سالن بین المللی رازی