اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://publichealth.zums.ac.ir/info.xml.php
Vice-Chancellor for Student & Culture
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
http://publichealth.zums.ac.ir/links/student-culture
عنوان فارسی واحد سازمانی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی vice-chancellor for student & culture
تلفن تماس واحد سازمانی 33448515-33448516
دورنگار واحد سازمانی 33470573
پست الکترونیک واحد سازمانی csa@zums.ac.ir
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی آقای دکتر مهران محسنی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی Zanjan University. Zanjan - Iran
نشانی دبیرخانه به فارسی ايران - زنجان -معاونت دانشجویی و فرهنگی
:: برگشت ::