اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://publichealth.zums.ac.ir/info.xml.php
Department of Civil Engineering
مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی
http://publichealth.zums.ac.ir/links/fanni
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی Zanjan University. Zanjan - Iran
نشانی دبیرخانه به فارسی ايران-زنجان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
:: برگشت ::