اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://zums.ac.ir/info.xml.php
drug-it
واحد اطلاع رسانی دارو
http://zums.ac.ir/links/drug-it
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی Zanjan University. Zanjan - Iran
نشانی دبیرخانه به فارسی ايران - زنجان -دانشگاه زنجان
:: برگشت ::