اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://publichealth.zums.ac.ir/info.xml.php
statistics
آمار
http://publichealth.zums.ac.ir/links/statistics
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی Zanjan University. Zanjan - Iran
نشانی دبیرخانه به فارسی ايران - زنجان -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
:: برگشت ::