دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://taromh.zums.ac.ir/info.xml.php
Zanjan University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
http://taromh.zums.ac.ir
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::