فرم ارتباط بامعاون آموزشي
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام و نام خانوادگي ( اختياري ) :
2 شماره همراه ( اختياري ) :
3 عنوان يا مقطع تحصيلي :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
رزيدنت
انترن
استاجر
روانشناس باليني
مطالعات اعتياد
ساير
4 لطفا" درخواست ها ، نظرات ،پيشنهادات خود را دركادر ذيل مرقوم فرمائيد.
5 تاثير پيشنهاد فوق برسازمان : اجرايي شدن اين پيشنهاد چه دستاوردهايي براي سازمان دارد ؟ براي مثال صرفه جوئي در هزينه ها و غيره