فرم نظرسنجی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
2 مقطع تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارآموز
کارورز
دستیار
هیئت علمی
همکار
3 میزان رضایتمندی از روزآمدی منابع کتابخانه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 میزان رضایتمندی از تعداد نسخ منابع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 میزان رضایتمندی از مساحت و فضای فیزیکی کتابخانه و تفکیک سالن ها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 میزان رضایتمندی از ساعات کار کتابخانه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 میزان رضایتمندی از ارائه اطلاعات و خدمات پرسنل کتابخانه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 میزان رضایتمندی از نحوه برخورد پرسنل کتابخانه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 چنانچه انتقاد یا پیشنهادی مدنظر است در محل مورد نظر قید گردد: