فرم پیشنهاد خرید منابع
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام و نام خانوادگی:
2 سمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو هیئت علمی
دانشجو
همکار
3 عنوان منبع درخواستی
4 نویسنده/ مترجم
5 نوع منبع درخواستی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
منبع مرجع
منبع درسی دانشگاهی
منبع کمک آموزشی
6 ناشر
7 سال نشر
8 ISBN
9 توضیحات تکمیلی