کسر اقساط
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی کارمند
2 واحد محل خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت آموزشی
معاونت بهداشت
معاونت غذا دارو
بیمارستان ولیعصر
بیمارستان موسوی
مرکز بهداشت شهرستان
معاونت درمان
معاونت اجتماعی
بیمارستان بهشتی
بیمارستان شفیعیه
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
3 کد ملی
4 مستندات
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
5 وضعیت استخدامی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
رسمی
قراردادی
شرکتی
6 شرکت/سازمان