[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
:: فرم سنجش میزان رضایت کارکنان ::

کد رهگیرى این فرم: P118-F163-U0-N537727          
[ چاپ فرم ]

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

همکار گرامی با سلام:

لطفاً با پاسخگویی به سوالات ذیل ما را در جهت شناخت بیشتر از مسائل مرکز یاری فرمائید. با تشکر    دفتر مدیزیت کیفیت مرکز

1 دراین مرکز آرمانها ، ماموریتها ، اهداف وارزشها به روشنی مشخص می باشد .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
2 رویه ها ومقررات بموقع به اطلاع تمام کارکنان می رسد.
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
3 درتنظیم وتدوین اهداف سازمان مشارکت داده می شوم .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
4 دراین مرکز به هرکس اجازه داده می شود تانظرش رابرای پیشرفت امورمطرح کند .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
5 سرپرستم دربهبود عملکرد من مؤثراست و به مشکلات کاری من رسیدگی می کند .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
6 سرپرست من مستمراً درطول سال مرا ازنقاط قوت وقابل بهبود آگاه می سازد .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
7 سرپرستم درمواقعی که لازم باشد ازمن حمایت می کند .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
8 سرپرستم درانجام وظایفم به من آزادی عمل می دهد.
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
9 آموزشهای پیش بینی شده جهت کارکنان باتوجه به نیازهای آنان تعیین می شود .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
10 اگراحساس کنم که نیازبه دوره آموزشی خاص دارم ، بیمارستان امکان برگزاری آن رافراهم می آورد
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
11 درموقعیت فعلی امکان ترقی برایم وجوددارد .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
12 انتصابات درسازمان مطابق بامقررات وصلاحیت افراد صورت می گیرد .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
13 امنیت شغلی در مرکز وجوددارد .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
14 دریافتی من برابرارزش کاری است که انجام می دهم .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
15 حقوق ومزایای دریافتی من درمقایسه باسایرهمکارانم مناسب است .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
16 دراین مرکز مابین کسی که خوب کارمی کند باکسی که کم کاری می کند تفاوت قائل می شوند .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
17 تشویق وتوبیخ کارکنان دراین بیمارستان براساس ملاک شخصی صورت می گیرد .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
18 پست سازمانی من متناسب باتحصیلات ومهارتهای شغلی ام است .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
19 محیط کارم ازلحاظ عوامل بهداشتی وفیزیکی (نور، سروصدا، دماومواد شیمیایی ) دروضعیت مناسبی قراردارد.
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
20 این مرکز امکانات رفاهی مناسبی رابرایمان فراهم کرده است .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
21 وضعیت سرویس رفت وآمد ازمنزل به محل کار وبرعکس مناسب است .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
22 وضعیت ارائه خدمات درغذاخوری (کیفیت – کمیت – زمان ونحوه سرویس دهی و... ) مناسب است .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
23 همکارانم تجربیات خودرابه من منتقل می کنند .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
24 ازنحوه ارزشیابی کارکنان وانتخاب کارمند نمونه رضایت دارم .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
25 ازمقررات ارزیابی عملکرد سالیانه رضایت دارم .
کاملاموافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملامخالفم
26 لطفا هرگونه نظر ،پیشنهاد و یا انتقاد خود را مقروم فرمائید.