فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
1 طرح پژوهشی/ پایان نامه
2 نام و نام خانوادگی مجری اصلی طرح/ دانشجو:
3 نام و نام خانوادگی استاد راهنما/ناظر:
4 نام و نام خانوادگی همکار طرح:
5 رشته/ تخصص:
6 مرتبه علمی (برای اعضای هیات علمی):
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مربی
استادیار
دانشیار
استاد
7 کد استاد (کد سما)
8 دانشکده و گروه آموزشی / مرکز تحقیقاتی:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پزشکی
دندانپزشکی
داروسازی
بهداشت و پیرا پزشکی
پرستاری و مامایی
پرستاری و مامایی ابهر
کمیته تحقیقات دانشجویی
EDC
HSR
مراکزتحقیقاتی
9 شماره تماس:
10 Email:
11 عنوان طرح (به فارسی):
12 عنوان طرح (به انگلیسی):
13 تاریخ شروع طرح (تاریخ تصویب در کمیته اخلاق)

تاریخ شمسى:

14 تاریخ اتمام طرح:

تاریخ شمسى:

15 واژگان کلیدی طرح (حداقل سه کلید واژه):
16 چکیده فارسی طرح :
17 چکیده انگلیسی طرح :
18 مرحله انتشار مقاله:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
Accepted
submitted
prie print
published
19 عنوان مقاله فارسی مستخرج از طرح یا پایان نامه:
20 URL نشانی مقاله فارسی:
21 عنوان مجله :
22 عنوان مقاله انگلیسی مستخرج از طرح یا پایان نامه:
23 URL نشانی مقاله انگلیسی:
24 کد سمات طرح :
25 بر اساس مخاطب پیام، یک یاچندگروه هدف انتخاب کنید:
 رسانه ها و عموم مردم
 متخصصین سلامت
 سیاست گذاران پژوهشی
 سیاست گذاران درمانی
26 خبر پژوهشی:
27 پیام ترجمان دانش طرح تحقیقاتی را با توجه به نوع مخاطب در حداقل 300 کلمه بنویسید:
28 تصویر مرتبط با پیام پژوهش
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
29 به عنوان استادراهنماطرح پژوهشی/ پایان نامه، صحت اطلاعات تکمیل شده در فرم را تایید می نمایم.
 موافقم
- توضیح

پیام باید به زبان فارسی، حداقل در ۳۰۰ کلمه  و شامل سه بخش زیر باشد:
۱-  اهمیت موضوع(50کلمه)  2- مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی(150کلمه)  ۳ -  پیشنهاد برای کاربرد نتایج (100کلمه)
 پیشنهادها باید بر اساس مهمترین یافته های طرح ارائه شوند.
لطفا پس از پر کردن فرم کد رهگیری خود را به آدرس ایمیل knowledget@zums.ac.ir ارسال فرمائید
سپس با شماره تماس 33156122-024 جهت تایید دریافت کد رهگیری تماس
حاصل فرمائید.