نظرات و پیشنهادات
[ برگشت به فرم ]
فرم پیشنهادات و انتقادات
در فرم ذیل پس از تکمیل مشخصات فردی می توانید نظرات و انتقادات خود را در دو بخش بیماران و پرسنل به ثبت برسانید .
نظرات ارسالی شما در زمینه های مختلف، موجب ارتقای خدمات قابل ارائه در بیمارستان می باشد
- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی

2 کد ملی
3 شماره تماس
4 پست الکترونیک
5 تحصیلات
6 محل فعالیت
- در ارتباط با بیماران
7 پشنهاد یا انتقاد :
- در ارتباط با پرسنل بیمارستان
8 پیشنهاد یا انتقاد :