فرم ارائه پیشنهاد
[ برگشت به فرم ]
- .........
1 تکمیل کننده فرم :

بیمار/همراه/همکار محترم ، باارائه پیشنهادات خود مارا درارتقاء کیفیت یاری نمائید .

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بیمار
همراه بیمار
کارمند بیمارستان
2 نام ونام خانوادگی :
3 شماره تماس :
4 پیشنهاد :
5 تاثیر پیشنهاد فوق بر سازمان : اجرائی شدن این پیشنهاد چه دستاوردهائی برای سازمان دارد ؟ برای مثال صرفه جوئی درهزینه ها و غیره