فرم پیشنهادات پرسنل
[ برگشت به فرم ]

فرم پیشنهادات پرسنل

طرح های پیشنهادی ابتکاری و نوآورانه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

فرم ها با ذکر کامل مشخصات ، پیشنهادات ، راهکارها ، عناوین دوره ها و کارگاه ها به صورت کاملا شفاف ، به تناسب رشته و مقطع تحصیلی ، محل خدمت و مسئولیت محوله بیان گردد .

- مشخصات فردی
1 کد ملی:
2 نام
3 نام خانوادگی
4 شماره تماس:
5 آدرس پست الکترونیک:
6 رشته ومقطع تحصیلی
7 محل فعالیت
- در ارتباط با بیماران
8 پیشنهاد راجع به :
  • آموزش بیماران
  • رفاه بیماران
  • بهبود مراقبت از بیماران

- در ارتباط با پرسنل بیمارستان
9 پشنهاد راجع به :
  • آموزش وتشکیل کارگاه
  • امور رفاهی پرسنل
  • بهبود کارکردپرسنل
  • سایر پیشنهادات