کارکنان اداری

AWT IMAGE


۱- علیرضا احمدی - مدیر امور عمومی دانشکده

۲- بهروز احمدی - سرپرست امو رمالی

۳ - اصغر محمدی - مسئول اموال

۴ - مرتضی علاماتی - کارپرداز

۵ - رسول اسرافیلی - مسئول خدمات 

۶ - علیرضا احمدی  - کارگزین

۷ - لیلا محمدی - دبیرخانه

۸ - سارا زارعی - دبیرخانه

۹ - حمید حاجی میری - همکار حراست

۱۰ - امیر نصیری - همکار حراست

۱۱ - اسلام جعفری - همکار حراست

۱۲ - جمال رستمی - انباردار

۱۳ - یوسف قاسمی - انباردار

۱۴ - حسن میناخانی - امین اموال