حوزه ریاست

President Domain

تماس با ما

نام و نام خانوادگی عنوان تلفن نمابر پست الکترونیک آدرس
دکتر حسن بختیاری رئیس دانشگاه ۳۳۰۱۸۱۰۰-۱ ۳۳۰۱۹۴۲۵ riasat zums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
مهندس سالار سالخورده مدیر حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۸ ۳۳۰۱۹۴۲۵ riasat zums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر مصطفی محمدی مدیرروابط عمومی ۳۳۱۳۰۷۱۵ webdazums.ac.ir نجان، جنب بیمارستان آیت اله موسوی مرکز همایش های بین المللی روزبه
خانم بتول دهار مشاور امور بانوان daharbatooln۴۸۳۹gmail.com زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
دکتر مریم نوبرانی معاونت غذا و دارو ۳۳۴۲۰۶۷۰ vcfd zums.ac.ir زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
دکتر علیرضا آرمانی کیان معاونت درمان ۳۳۰۱۸۱۴۹ treatmentzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر سیده صفیه موسوی معاونت فرهنگی ۳۳۴۷۰۵۷۴ ۳۳۴۷۰۵۷۴مستقیم
۱۶- ۳۳۴۴۸۵۱۵
csazums.ac.ir زنجان-شهرک کارمندان-انتهای بلوار مهدوی-دانشکده پزشکی -سایت پردیس -معاونت فرهنگی و امور دانشجویی کدپستی۴۵۱۳۹۵۶۱۱۱
دکتر مشهود تقیلو معاونت بهداشت ۳۳۰۱۸۱۵۲ zanjanhealthzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر محمدرضا زراعتی معاونت آموزشی ۳۳۰۱۸۶۲۴ education zums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر صمد ندری معاونت پژوهش ۳۳۱۵۶۱۴۱ researchzums.ac.ir زنجان -بلوار آزادی – اول خیابان جمهوری –روبروی بیمه آسیا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
آقای دکتر مجید صادقی معاون توسعه ۳۳۰۱۸۱۴۰ logisticzums.ac.ir زنجان، بلوار دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه، کد پستی  ۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
دکتر محمدرضا سراج صادقی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان مستقیم ۳۳۳۶۰۱۱۰
۷-۳۳۳۶۰۱۵۴
۳۳۳۶۰۱۵۰
۳۳۳۲۹۶۰۷
امیرکبیر- نرسیده به چهارراه پائین
دکتر علی اصغر اجلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ۳۶۲۲۲۸۷۰ مستقیم ۳۶۲۲۲۵۳۲
دکتر کوروش شعبانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ابهر ۳۵۲۷۸۱۶۵ مستقیم ۳۵۲۲۴۰۰۱
دکتر ارشد بهرامی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان طارم ۴-۳۲۸۲۲۷۹۱ ۳۲۸۲۲۷۵۴
دکترایرج کریم فر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان خدابنده ۳۴۲۲۲۵۶۶ ۳۴۲۲۲۸۶۶
دکتر صادقی مقدم مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان سلطانیه ۳۵۸۲۴۶۵۶ ۳۵۸۲۴۵۱۶

دکتر عین اله کرمی
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان ایجرود ۳۶۷۲۲۲۰۸۳۶۷۲۲۲۰۸دکتر
۹-۳۶۷۲۲۵۰۸دفتر
۳۶۷۲۲۵۰۷
دکتر جلیل کریمخانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره ۳۵۵۳۴۰۰۳مستقیم
۳۵۵۲۴۰۰۵مخابرات
۳۵۵۲۴۰۰۶
دکتر کرمی بیمارستان ایثار ایجرود ۳۶۷۲۲۶۳۹دکتر
۳۶۷۲۲۶۲۸نگهبانی
۳۶۷۲۲۴۹۷
دکتر روح الله خدابنده لو بیمارستان بوعلی سینا خرم دره ۳۵۵۲۸۰۱۲مستقیم
۳۵۵۲۸۰۱۰
مستقیم۳۵۵۲۸۰۱۴
۴-۳۵۵۲۸۰۰۱
دکتر عفت حاجیلو بیمارستان شهدای طارم ۳-۳۲۸۲۲۷۰۱ ۳۲۸۲۲۴۰۰
دکتر رامین ملکی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی ۳۳۵۴۲۴۰۴ ۳۳۵۴۲۴۰۳
دکتر غلام رضا بیگدلو بیمارستان امدادی ابهر ۳۵۲۴۰۹۹۶
۳۵۲۳۱۸۰۰ مستقیم
۳۵۲۳۱۸۰۱
دکتر مصطفی عزیزی مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی ۳۳۱۳۱۲۱۲ ۳۳۱۳۱۲۰۳ ۳-۳۳۱۳۰۰۰۰
۳۳۱۳۰۱۰۰۰ تلفنخانه
دکتر یداله محمودی بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۳۳۰
دکتر حامد سبحانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) ۳۴۲۲۰۲۱۹ ۳۴۲۲۴۳۰۹
دکتر ابوالفضل عبادی بیمارستان رازی ماهنشان ۳۶۲۲۳۲۹۷ مستقیم ۳۶۲۲۳۲۹۶
دکتر حسن نیشابوری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ( عج ) ۳۳۷۷۰۷۶۰ مستقیم ۳۳۷۷۰۷۵۱
دکتر مهدی موسائی فرد دانشکده پرستاری و مامایی ۳۳۱۴۸۳۱۸دفتر
۳۳۱۴۸۳۲۶ رئیس
۳۳۱۴۸۳۱۹
خانم دکتر مینا محبیان دانشکده دندانپزشکی ۳۳۱۴۸۳۸۸ ۳۳۴۷۱۱۶۱
خانم دکتر جعغری دانشکده پیراپزشکی ۳۳۷۷۳۱۲۸ خ پروین‌اعتصامی-نرسیده ب شیرپاستوریزه
دکترمهران محسنی دانشکده داروسازی ۳۳۴۴۸۸۷۴ ۳۳۴۷۳۶۳۹ ۸ -۳۳۴۷۳۶۳۵ پردیس اصلی دانشگاه
خانم مریم محمدی دانشکده پرستاری ابهر ۳۵۲۱۳۴۲۸ ۳۵۲۷۰۰۲۱ ۳-۳۵۲۷۹۴۱۲
دکتر حمید رضا فلاح دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۵۱ ۳۳۴۴۹۵۵۳ ۳۳۴۴۴۱۸۲ مستقیم انتهای شهرک کارمندان

-۳-۳۳۴۴۰۳۰۱تلفنخانه
دکتر اصغر فضائلی پردیس خودگردان ۳۳۷۷۲۱۰۰ ۳۳۷۷۹۲۴۴ ۳۳۷۷۲۰۲۰
۳۳۷۷۳۱۰۰
میدان هنرستان
دکتر محمدرضا مهراسبی دانشکده بهداشت

دفعات مشاهده: 829 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت روابط عمومی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/22 | 
مدیریت روابط عمومی دانشگاه
معرفی کارشناسان روابط عمومی دانشگاه
شرح وظایف واحد
فرایند های روابط عمومی

پایگاه خبری اطلاع رسانی وب دا -زنجان

مدیریت روابط عمومی دانشگاه

 
نام مدیریت:دکتر مصطفی محمدی
تحصیلات: دکتر
رشته تحصیلی: پزشک عمومی
آدرس پستی :
زنجان، بلوار استاد دکتر یوسف ثبوتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان - کد پستی :۴۵۱۳۹۵۶۱۸۴
 تلفن : ۳۳۱۳۰۷۱۵
نمابر :

 

معرفی کارشناسان روابط عمومی

 
سمت نام و نام خانوادگی شماره تلفن
کارشناس روابط عمومی الکترونیک مهندس جلیل عابدینی ۳۳۱۳۰۷۰۸
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست و روابط عمومی مهندس زهرا نصر ۳۳۱۳۰۷۰۷
کارشناس آموزش فرشته وهابی خرمی ۳۳۱۳۰۷۰۷
کارشناس روابط عمومی و ارتباطات فاطمه انصاری ۳۳۱۳۱۳۹۵
کارشناس روابط عمومی و ارتباطات سیده سعیده موسوی ۳۳۱۳۰۷۰۷
کارشناس سمعی و بصری نعمت اله نوری ۳۳۱۳۰۷۰۸
گارشناس سمعی و بصری مهدی الماسی ۳۳۱۳۰۷۰۸
گارشناس سمعی و بصری محسن ملهونی ۳۳۱۳۰۷۰۸
گارشناس سمعی و بصری سید عبدالرضا ولائی ۳۳۰۱۸۳۵۴
کارشناس روابط عمومی مشهود ابراهیمخانی ۳۳۱۳۰۷۰۶
کارشناس روابط عمومی فرهاد رضایی ۳۳۰۱۸۳۵۱
کارشناس روابط عمومی کریم عباس زاده ۳۳۱۳۰۷۰۶
کارشناس روابط عمومی فرزاد غفاری ۳۳۱۳۱۳۹۵
کارشناس فناوری اطلاعات روابط عمومی حسین خلفی ۳۳۱۳۱۳۹۵
کارشناس هنری مسعود تاران ۳۳۱۳۱۳۹۵
کارشناس هنری حسن نیک بین ۳۳۱۳۰۷۰۶
کارشناس خبری سودابه باقری ۳۳۱۳۱۳۹۵
کارشناس خبری سمیه رسولی ۳۳۱۳۱۳۹۵
کارشناس امور دفتری رشیده شهریاری ۳۳۱۳۰۷۰۷
 
شرح  وظایف واحد
  - هماهنگی و پیگیری مستمر امور مربوط به روابط عمومی واحدهای تابعه.
  - پیگیری و فراهم نمودن امکانات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز جهت واحدهای تابعه.
  - ارتباط مستمر با روابط عمومی های مراکز تابعه به منظور دریافت آخرین اطلاعات عملکردی و اطلاع رسانی به موقع فعالیت های حسب مورد.
  - تنظیم جلسات ادواری مسوولین و رابطین روابط عمومی.
  - تدوین طرح اطلاع رسانی و اطلاع یابی پروژه ها.
  - نظارت بر تابلو اعلانات و راهنما.
  - تهیه پیامهای تبریک، انتصاب و تقدیر.
  - شرکت در جلسات سطوح کارشناسی واحدهای مرتبط با روابط عمومی.
  - پیگیری دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع.
  - برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مسوولان.
  - پیشنهاد برنامه جهت طرح در کمیته های ذیربط.
  - هماهنگی حضور مسوولین در بین مخاطبین حسب مورد.
  - برگزاری سخنرانی های تخصصی روابط عمومی.
  - تهیه و تنظیم مطالب سخنرانی ها و بیانیه ها.
  - تهیه و تنظیم دستورالعمل های مربوط به شرح وظایف روابط عمومی در زمینه روش های انجام کار.

فرایندهای روابط عمومی
اصلیترین فرآیند واحد روابط عمومی: اطلاع یابی و اطلاع رسانی

  • ارتباط با رسانه ها

تولید خبر و گزارش

برگزاری مصاحبه مطبوعاتی اختصاصی – گروهی 

سفر مطبوعاتی

پوشش خبری مراسم و رویدادها

برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی رسانه ها (هماهنگی و راهنمایی های لازم ، ارسال عکس ، توضیحات تکمیلی و ...)

مانیتورینگ محتوای رسانه ها

پاسخگویی به رسانه ها ( جوابیه ، اطلاحیه ، تکذیبیه و ...)

درج آگهی در رسانه ها

بانک اطلاعاتی رسانه ( مشخصات رسانه های مورد نظر ،‌ خبرنگاران ، مشخصات سازمان رسانه ای و ...)

  • مدیریت زیر سایت روابط عمومی
  • سمعی و بصری:

پوشش تصویری مراسم و رویدادها

تهیه آرشیو عکس و تصویر از سازمان و طرح ها و برنامه ها

پشتیبانی رسانه ها و نشریات درون سازمانی برای تهیه عکس

تهیه کلیپ، تدوین فیلم ها

  • مناسبت ها و مراسم :

برگزاری ویا مشارکت در رویدادهای اختصاصی سازمان ( شامل نمایشگاه ، کنفرانس ، همایش ،‌مناسبت ها و مراسم و ...)

مدیریت برگزاری رویدادهای مختلف در سطح سازمان

شرکت در نمایشگاه های برون سازمانی

تهیه اقلام تبلیغاتی ( پوستر ، هدایا و ...)

مدیریت و اجرای تبلیغات محیطی درون و برون سازمانی

  •  ارتباطات مردمی

پاسخگویی و راهنمایی به ارباب رجوع ( ایجاد نظام پاسخگویی به مکاتبات ، ایمیل ها ،‌ تماس های تلفنی و ... به منظور دریافت پاسخ از واحد های سازمانی مربوطه و ارایه راهنمایی لازم)

راه اندازی و اجرای نظام پیشنهادها

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ، تریبون آزاد و نشست های مشترک کارکنان و مسئولین

ارتباط با تشکلهای تخصصی و سایر تشکلهای ذی نفوذ اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و...

برقراری ارتباط دوسویه ارباب رجوع و همکاران با مدیران و مسئولان ( برگزاری ملاقات مردمی وزیر ، هماهنگی و نظارت بر ملاقات های مدیران سازمان و ...)

انعکاس نظرهای ارباب رجوع و همکاران سازمان به مدیریت ( تهیه خبرنامه ویژه از پیام های مردمی و کارکنان )

اطلاع رسانی به مخاطبین ( تهیه اطلاعات مورد نیاز مخاطبین ، ایجاد ابزارهای مناسب اطلاع رسانی شامل بروشور ،‌کتابچه ،‌ تلفن گویا ،‌ سایت اینترنتی و ... )

  • انتشارات :

انتشار نشریه درون سازمانی

انتشار فعالیت های موردی ( کتاب ،‌کتابچه ، بروشور ،‌ویژه نامه و ...)

نظارت بر نشریات درون سازمانی

  •  برنامه ریزی و مطالعات افکارعمومی
  •  ارتقاء  سطح دانش نیروی انسانی

 


 

دفعات مشاهده: 10298 بار   |   دفعات چاپ: 572 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر