نرم افزار و بانکهای اطلاعاتی
ردیف شرح وظایف کارگروه نرم افزار و بانکهای اطلاعاتی
1. تدوین بندهای فنی در قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزار با هماهنگی کارگروه تحلیل و توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیکی
2. بررسی استانداردهای فنی در حوزه های تولید نرم افزار
3. بررسی دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با حوزه برنامه نویسی و نگهداری بانک های اطلاعاتی
4. تدوین استانداردهای نگهداری بانک های اطلاعاتی
5. تحقیق و مطالعه در خصوص نگهداشت بانک های اطلاعاتی و افزایش کارایی و سرعت آنها
6. شناسایی شرکتهای فعال در زمینه تولید نرم افزار و طراحی و نگهداشت بانک اطلاعاتی، نوع خدمات آنها و تایید صلاحیت فنی شرکتها
7. تولید  و جمع آوری مطالب آموزشی در زمینه آموزشهای تخصصی برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی با هماهنگی کارگروه آموزش
8. بررسی و ارائه راهکار جهت استفاده از تکنولوژی های جدید در سازمان(داده کاوی در حوزه پزشکی، استخراج دانش از بانک های اطلاعاتی)
9. برنامه نویسی و تهیه نرم افزارها با هماهنگی و ابلاغ کتبی فناوری اطلاعات دانشگاه
10. مستند سازی اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارشات لازم جهت طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات.