تحلیل فرایندها و توسعه خدمات الکترونیکی
ردیف کارگروه تحلیل و توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیکی
1. بررسی نیازهای سازمان و ارائه راهکار در جهت الکترونیکی کردن خدمات
2. بررسی نرم افزارهای جدید و ارائه راهکار  در جهت چابک سازی فعالیتهای سازمان
3. تحقیق و مطالعه در خصوص ابزارهای جدید حوزه فناوری اطلاعات(vmware Citrix, Virtual Desktop, Share point, Cloud Computing BPMS,….. )
4. بررسی دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با حوزه دولت الکترونیک و ارائه راهکارهای لازم در خصوص پیاده سازی آنها
5. تدوین استانداردهای خرید در حوزه خرید نرم افزار(یکپارچگی بانک های اطلاعاتی و...)
6. شناسایی شرکتهای فعال در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی، نوع خدمات آنها و تایید صلاحیت فنی شرکتها
7. شناسایی و ارائه راهکار در خصوص استفاده از ابزارهای مورد نیاز توسعه خدمات الکترونیکی
8. تولید  و جمع آوری مطالب آموزشی در زمینه آموزشهای عمومی و تخصصی دولت و شهروند الکترونیک با هماهنگی کارگروه آموزش
9. تدوین  بندهای فنی در قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزار با هماهنگی کارگروه برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی
10. مستند سازی اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارشات لازم جهت طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات.