توسعه فناوری اطلاعات سلامت
ردیف کارگروه توسعه فناوری اطلاعات سلامت
1. بررسی نیازهای سازمان و ارائه راهکار در جهت توسعه فناوری اطلاعات حوزه سلامت
2. بررسی نرم افزارهای جدید و ارائه راهکار  در جهت چابک سازی فعالیتهای مراکز آموزشی درمانی
3. تحقیق و مطالعه در خصوص ابزارهای جدید حوزه فناوری اطلاعات حوزه سلامت
4. بررسی دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با حوزه سلامت الکترونیک و ارائه راهکارهای لازم در خصوص پیاده سازی آنها
5. تدوین استانداردهای خرید در حوزه خرید نرم افزار(ارتباط نرم افزارها، تجمیع اطلاعات، تحلیل داده هاو...)
6. شناسایی شرکتهای فعال در زمینه توسعه خدمات سلامت الکترونیکی، نوع خدمات آنها و تایید صلاحیت فنی شرکتها
7. شناسایی و ارائه راهکار در خصوص استفاده از ابزارهای مورد نیاز توسعه سلامت الکترونیکی
8. تولید  و جمع آوری مطالب آموزشی در زمینه آموزشهای عمومی و تخصصی سلامت الکترونیک با هماهنگی کارگروه آموزش
9. مستند سازی اقدامات صورت گرفته و ارائه گزارشات لازم جهت طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات.