[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: برگشت به صفحه اصلي دانشگاه برگشت به صفحه اصلي مركز ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با مرکز::
حوزه ریاست::
حوزه مدیریت::
حوزه خدمات پرستاری::
معاونت آموزشی و پژوهشی::
بخشهای درمانی مرکز::
واحدهای پاراکلینیک::
درمانگاههای تخصصی::
دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی::
فناوری اطلاعات ( IT )::
ارتباط با بیماران::
ارتباط با کارکنان مرکز::
روابط عمومی مرکز::
نماینده نهاد رهبری در مرکز::
امور رفاهی کارکنان::
واحد رسیدگی به شکایات::
فرم گزارش دهی خطا::
آرشیو اخبار و اطلاعات مرکز::
آلبوم تصاویر::
اخبار و رویدادها::
تماس با ما::
کتابخانه مرکز::
::
نرم افزار نوبت دهی اندروید
..
اطلاع رسانی همایش ها
..
فرم ها


..
امور حقوقی
..
واحد توسعه تحقیقات بالینی


واحد توسعه
تحقیقات بالینی مرکز

..
پیوندهای مفید

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
بازدید کننده گرامی در صورت تمایل نظر خود را درباره سایت ثبت فرمایید.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: واحد رادیوتراپی ::

مسئولیت ها و شرح وظایف

مسئولیتهای شخص مسئول:

 1. سیاستگزاری، برنامـهریـزی، نظـارت بـر روشهـای اجرایـی و توجیـه آزمـایشهـای پرتودرمانی.
 2. جلوگیری از بکارگیری افراد غیر واجد شرایط در بخش پرتودرمانی.
 3. تعیین شرح وظایف برای پرتوکاران و نظارت بر عملکرد آنها.
 4. برنامهریزی جهت آموزش علمی و عملی پرتوکاران در راسـتای ارتقـاء دانـش آنهـا در انجام وظایف محوله.
 5. پیش بینی و تهیه تجهیزات و امکانات و نظارت بر بکارگیری صحیح آنها.
 6. استقرار نظام توجیه پذیری جهت توجیه ضرورت پرتودرمانی.
 7. بررسی، کنترل و تأیید دستورالعمل هـای مربـوط بـه فراینـدهای پرتودرمـانی شـامل شرایط پذیرش، پرتوگیری بیمار و سایر روش های اجرائی.
 8. هماهنگی با مسئول فیزیک بهداشت جهت رعایت معیارهای حفاظت در برابر اشعه در آزمایش های پرتودرمانی.
 9. جلوگیری از انجام عملیـات پرتودرمـانی در مـواردی کـه نقـص تجهیـزات یـا کمبـود امکانات، باعث کاهش کیفیت درمان یا افزایش پرتوگیری بیمار می شود.
 10. سیاستگزاری جهت اجرای آزمایش های کنترل کیفی و رفع مشکلات و نواقص.
 11. بـازنگری و اصـلاح دسـتورالعملهـای داخلـی مرکـز تحـت پوشـش و ابـلاغ کتبـی دستورالعملها به پرتوکاران
 12. سیاستگزاری جهت اطلاع و ارزیابی سوانح پرتوی مرکـز و گـزارش اقـدامات انجـام شده به واحد قانونی.
 13. شخص مسئول در هر شیفت کاری به طور همزمـان نبایـد مـسئولیت بـیش از یـک واحد پرتودرمانی را بر عهده بگیرد.
 14. چنانچه شخص مسئول به هر علتی بخواهد از سمت خود کناره گیـری نمایـد، بایـد مراتب را حداقل دو ماه قبل به دارنده مجوز و واحد قانونی اعلام نماید.


مسئولیتهای مسئول فیزیک بهداشت:

 1. حفاظت و ایمنی مردم، کارکنان عادی، پرتوکاران و بیماران در برابر پرتوهای ناشـی از فرایند پرتودرمانی تحت حوزه فعالیت.
 2. بازبینی، اصـلاح و تاییـد مقـررات داخلـی در زمینـه حفاظـت در برابـر اشـعه شـامل برنامههای مونیتورینگ فردی و محیطی پرتوها، مرزبندی نواحی کنترلشده و تحـت نظـارت و روشهای اجرایی.
 3. پیشبینی و انتخاب تجهیزات حفاظتی و مونیتورینگ مورد نیاز.
 4. برنامهریزی جهت حصول اطمینان از رعایت آئین نامه ها، ثبت نتایج مونیتورینگ، تهیه گزارش علت پرتوگیری بیش از "آستانه بررسی و"آستانه اقدام" و انجام اقدامات لازم به منظـور جلوگیری از تکرار آن.
 5. نظارت بر کلیه فعالیت های مرتبط بـا منـابع پرتـو و جلـوگیری از انجـام فراینـدهای پرتودرمانی در شرایط مغایر با معیارهای حفاظت در برابر اشعه.
 6. بررسی، ثبت و تفسیر نتایج مونیتورینگ فردی و محیطی و تهیه دسـتورالعمل هـای لازم جهت کاهش پرتوگیری.
 7. برنامه ریزی جهت کنترل کیفی منابع پرتو و تجهیزات مربوطه، تجهیـزات حفـاظتی، تجهیزات مونیتورینگ، دزیمترها و کالیبراسیون آنها.
 8. برنامه ریزی آموزش کارکنان مربوطه در زمینه حفاظت در برابر اشعه و ایمنی منـابع پرتو.
 9. برنامه ریزی جهت انجام آزمایش ها و معاینات پزشکی پرتوکاران (هـر 6مـاه یکبـار) و نظارت بر ثبت نتایج.
 10. برنامه ریزی جهت آمادگی کارکنان به منظور مقابله با سـوانح پرتـوی و همـاهنگی و مشارکت در اجرای برنامه ها به هنگام بروز سانحه.
 11. پیگیری و اجرای آئین نامه ها و توصیه های واحدقانونی.
 12. سیاستگزاری جهت اطلاع و ارزیابی سوانح پرتوی مرکـز و گـزارش اقـدامات انجـام شده به واحد قانونی.
 13. مسئول فیزیک بهداشت ملزم است شرایط کـاری پرتوکـاران تحـت پوشـش خـود را بگونه ای تنظیم نماید که تحت هیچ شرایطی پرتوگیری شغلی آنها از حدهای دز تجـاوز نکنـد، حتی اگر بخشی از پرتوگیری آنها در اثر اشتغال در سایر مراکز کار با اشعه رخ داده باشد.
 14. مسئول فیزیک بهداشت در هر شیفت کاری بطور همزمان نمی تواند مسئولیت بیش از یک واحد پرتودرمانی را برعهده بگیرد.
 15. چنانچه مسئول فیزیک بهداشت به هر علتی بخواهد از سمت خود کناره گیری نماید،موظف است مراتب را حداقل دو ماه قبل به دارنده مجوز و واحد قانونی اعلام نماید.


مسئولیتهای فیزیسیست درمان

 1. اندازه گیری خروجی دستگاه پرتودرمانی طبق پروتکل هـای بـین المللـی مـورد تاییـد واحد قانونی،
 2. طراحی درمان مناسب،
 3. تائید آزمایش های دستگاه ها قبل از شروع به کار،
 4. حضور موثر در حین درمان،
 5. اطمینان از صحت دز رسیده به بیمار.
 6. انجام آزمایش های کنترل کیفی بصورت دوره ای و ثبت نتایج و بایگانی آنها.
 7. نظارت مستمر بر نحوه صحیح درمان در طول دوره درمان.


مسئولیتهای پرتوکاران

 1. رعایت آئین نامه ها، اطلاعیه ها، توصیه هـای مـسئولین در رابطـه بـا اجـرای مقـررات و دستورالعملهای اجرایی و معیارهای حفاظت و ایمنی.
 2. اســتفاده بــه موقــع و صــحیح از تجهیــزات مونیتورینــگ فــردی و محیطــی طبــق دستورالعملهای مربوطه.
 3. همکاری با مسئولین جهت انجام آزمایشهای دوره ای پزشکی مربوط به خود.
 4. اعلام هرگونه اطلاعات موثر در بهبود وضعیت حفاظت و ایمنی یـا هـر گونـه نقـص وخطا که احتمال بروز سانحه را در بر داشته باشد، به مسئولین.
 5. خودداری از اعمال خودسرانه که باعث افزایش پرتوگیری یا افزایش احتمال پرتوگیری خود یا دیگران شود.
 6. اعلام موارد مغایر با ضوابط و آئین نامه های حفاظتی در رابطـه بـا شـرایط محـل کـار، روش کار و یا وضعیت افراد به مسئولین مربوطه.
 7. پرتوکاران زن موظف هستند بلافاصله پس از مطلع شدن از بـارداری مراتـب را جهـت بررسی و در صورت لزوم تغییر شرایط محل کار، به مسئولین مربوطه گزارش دهند.
 8. هر پرتوکار مسئولیت نگهداری و استفاده صحیح از دزیمتر فردی خود را بر عهده دارد لذا باید در صورت بروز هرگونه نقص و عملکرد غیر صحیح و یـا نزدیـک بـودن تـاریخ انقـضای کالیبراسیون دزیمتر، موظف است مراتب را به مسئول فیزیک بهداشت گزارش نماید تـا نـسبت به تعویض، تعمیر و یا کالیبراسیون آن اقدام گردد.
دفعات مشاهده: 4276 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش رادیوتراپی اینجا را کلیک کنید.

آدرس : زنجان - بالاتر از میدان ولیعصر - مرکز آموزش درمانی حضرت ولیعصر ( عج )                                                     Address: valiasr Hospital,Valiasr square,Zanjan
شماره تماس : 4-33770801-024                                                                                                                                              Tell: 024-33770801-4
دورنگار : 33770757-024 و 33770751-024                                                                                                                 Fax : 024-33770757 024-3377075
آدرس پست الکترونیکی : E_mail : valiasr@zums.ac.ir                                                                                                                             valiasr@zums.ac.ir
کد پستی : 77978-45157                                                                                                                                                    Zip code :  45157-77978