پرسنل معاونت

پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل تلفن
 سوسن فیضی کارشناس پژوهشی sfayzizums.ac.ir  02433156334
 علیرضا گنجی کارشناس پژوهشی aganjizums.ac.ir 02433156421
 مهندس سمانه تقیلو کارشناس پژوهشی - 02433156317
 ثریا محمدی کارشناس پژوهشی - 02433156317
 دکتر سید حجت حسینی رابط معاونت در  راه اندازی و تجهیز
آزمایشگاه حیوانات
h.hosseinizums.ac.ir 02433156393
 دکتر مجید امین زارع مشاور معاونت در امور استاندارد سازی
و نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه
m.aminzarezums.ac.ir -
 نیره آربونی مسئول دفتر - 02433156393
 مهندس محمد تقی بهرامی کارشناس امور پژوهشی و مسئول امور عمومی - 02433156393
 مهناز ورقایی سرپرست امور مالی - 02433156398
 ناصر محمدی کارشناس امور مالی - 02433156308
 نرگس کریمی دبیرخانه - 02433156333
 فرناز نوری کارشناس توسعه و فناوری سلامت
 سمیرا برجی کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
 مریم زرقانی کارشناس اطلاع رسانی پزشکی
 مهندس لیلا رستملو کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات
 مهندس وحید فلاح ابدی مسئول وبسایت معاونت تحقیقات
کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات
 پرستو راهنورد کارشناس کمیته اخلاق
 فرشته محمودی زاده کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات
کارشناس تحقیقات دانشجویی