شورای HSR

شورایResearch Health System 

تعریف: شورای HSR  دانشگاه مرجعی است که کلیه خطی مشی و امور مربوط به تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را ضمن هماهنگ کردن با شورای پژوهشی دانشگاه تدوین و تبیین می کند در واقع شورای HSR رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را به عهده دارد.

وظایف شورای HSR به شرح زیر است:

  • پیشنهاد اهداف و خط مشی های پژوهش های کاربردی در دانشگاه .
  • بررسی مسائلی که بخش های مدیریتی یا فنی دانشگاه به شورای HSR ارجاع می دهند.
  • آموزش روش تحقیق به کارکنان دانشگاه برای انجام تحقیقات کاربردی توسط آنها.
  • هدایت بخش مدیریت و کارشناسی دانشگاه برای یافتن و حل مشکلات با روش تحقیق.
  • تهیه و تدوین آیین نامه ها و شیوه هایی که انجام تحقیق های کاربردی را در دانشگاه تسهیل می کند.
  • بررسی و تایید و تصویب طرح های کاربردی HSR .
  • ترغیب و تشویق محققین برای تهیه مقالات علمی ، تالیف کتاب، شرکت در سمینارها و ارایه نتایج منتج از تحقیقات کاربردی و ارایه تسهیلات لازم برای نشر آنها.
  • برگزاری همایش هایی در ارتباط با تحقیقات کاربردی.
  • ارزشیابی سالیانه طرح های HSR و انتخاب پژوهشگران و پژوهش های HSRممتاز سالیانه.