فراخوان

دومین فراخوان پسادکتری پژوهشی در سال 1396
معاونت تحقیقات و فن­آوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط در سال 97-1396 دانشجوی پسادکتری جذب نماید. طبق برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فن­آوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام فراخوان جذب دانشجوی پسادکتری، متقاضیان محترم باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 15/08/96 به دفتر معاونت تحقیقات و فن­آوری ارسال نمایند تا اقدامات لازم جهت معرفی به وزارت بهداشت صورت گیرد.
متقاضیان محترم می­توانند مدارک لازم را از طریق لینکهای زیر دریافت نمایند

اولین فراخوان پسادکتری پژوهشی در سال 1396

معاونت تحقیقات و فن­آوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط در سال 97-1396 دانشجوی پسادکتری جذب نماید. طبق نامه شماره 1045 مورخ 96/3/6 معاونت تحقیقات و فن­آوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام فراخوان جذب دانشجوی پسادکتری، متقاضیان محترم باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 96/4/15 به دفتر معاونت و فن­آوری ارسال نمایند تا اقدامات لازم جهت معرفی به وزارت بهداشت صورت گیرد.

متقاضیان محترم می­توانند مدارک لازم را از طریق لینکهای زیر دریافت نمایند.

نامه­ ی اولیه فراخوان پسادکتری پژوهشی در سال 96

پروپوزال انگلیسی

پروپوزال فارسی

نمونه فرم پسادکتری پژوهشی