رابطین اتوماسیون مراکز
نام مدیریت نام خانوادگی رابط تلفن تماس
ریاست هسته گزینش مهندس امامی 33361094
حوزه ریاست مهندس نصر 33156423
معاونتها معاونت توسعه مهندس احدیان 33156434
معاونت بهداشتی مهندس حسینی 33156389
معاونت تحقیقات مهندس احدیان 33156434
معاونت درمان مهندس محمودی (116)33567402
معاونت دانشجویی مهندس حاتمی 33470673
معاونت غذا و دارو مهندس رستملو 33364985
معاونت آموزشی مهندس حجتی 33156350
دانشکده ها دندانپزشکی مهندس قهرمانی 33148197
پزشکی مهندس آقائی 33140317
پرستاری و مامایی مهندس رضایی 33148327
داروسازی خانم مظفری (232)33473635
بهداشت و پیراپزشکی مهندس نجفی 33781300
پردیس بین الملل مهندس پژوهان 33743280
پرستاری ابهر مهندس عزیزی 35230058
بیمارستانها موسوی محسن سلیمانی 33131240
ولیعصر خانم احمدی 33023698
بهشتی خانم اسلامیان 33542404
امدادی ابهر مهندس پوریگانه 35244271
بوعلی خرمدره مهندس ابراهیم محمدی (288)35528000-3
امیرالمومنین خدابنده مهندس کلانتری 34224300
ایثار ایجرود خانم مهری 36722126
شهدای طارم مهندس جلال محمدی 32822104
ماهنشان مهندس عباسعلی محمدی 36223292
الغدیر ابهر مهندس عسگری 35368222
شبکه ها مرکز بهداشت استان خانم کاوه 33360154
شبکه خدابنده مهندس حیدری 34222340
شبکه ایجرود خانم بیات 36722028
شبکه ابهر مهدی عسگری 35224006
شبکه سلطانیه مهندس قنبری 33788035
شبکه خرمدره مهندس هادی محمدی 35534003