Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
درباره ما::
فرآیند ترجمان دانش::
آیین نامه تدوین خبر::
راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش::
فرم ترجمان دانش::
پیام پژوهش::
طرح های خاتمه یافته ::
تماس با ما::
اخبار::
::
پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشور

AWT IMAGE
       News.research.ac.ir

پایگاه نتایج پژوهش  سلامت زنجان
 News.research.ac.ir/zums

..

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فصل زمستان ::
 | تاریخ ارسال: 1398/1/21 | 
عنوان لاتین عنوان فارسی ردیف
Safety and efficacy of venous Paracetamol with venous Ibuprofen in treatment of Patent ductus arteriosus (PDA) among premature Neonates Hospitalized in NICU, Zanjan Ayatollah Musavi Hospital in 2016- 2017 بررسی ایمنی و اثربخشی پاراستامول
(استامینوفن) تزریقی در مقایسه با ایبوپروفن تزریقی در درمان مجرای شریانی باز(PDA ) نوزادان نارس بستری شده دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU)بیمارستان آیت الله موسوی درسال 1396- 1395
1
prevalenvce of psychiatric disorders in zanjan lead company employees بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در کارکنان شرکت سرب و روی شهرستان زنجان 2
comparison of oral health-related quality of life in ADHD and healthy children’s under 6 year old in province Zanjan in 1396 مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان درکودکان ADHD وکودکان سالم زیر6 سال استان زنجان در سال 1396 3
The Comparison of the Effect of Zinc and Vitamin D Supplementation on Acute Bronchiolitis in 2 -23 Month- old Children :a Clinical Trial بررسی تاثیر مکمل روی و مکمل ویتامین D در درمان برونشیولیت حاد در کودکان 2 تا 23 ماهه بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در مقایسه با گروه کنترل،کارآزمایی بالینی 4
The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on reducing procrastination, experiential avoidance and emotion regulation in students of Zanjan University of Medical Sciences اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اهمال‌کاری، اجتناب تجربه‌ای و تنظیم هیجان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 5
The comparison of Attachment style and adaptation with pregnancy in wanted and unwanted pregnancies مقایسه ارتباط سبک دلبستگی و سازگاری با بارداری در بارداری های خواسته و ناخواسته 6
The comparison of Attachment style and adaptation with pregnancy in wanted and unwanted pregnancies بررسی مقایسه ای ارتباط کیفیت روابط زناشویی و دلبستگی مادر به جنین در بارداری های خواسته و ناخواسته 7
The effect of Cognitive Counseling on adaptation of women with unplanned pregnancy تاثیر مشاوره شناختی بر سازگاری زنان با بارداری برنامه ریزی نشده 8
Evaluation of the status of documented medical records in the pediatric ward of Ayatollah Mousavi Hospital in 95&96 ارزیابی وضعیت مستند سازی اطلاعات پرونده های پزشکی بخش اطفال بیمارستان آیت الله موسوی در سال های 95و96 9
Antioxidant effects of corn starch biodegradable film containing nanoparticles of Zataria multiflora essential oil fortified with cinnamaldehyde on ground beef اثرات آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر نشاسته ذرت حاوی نانوذرات اسانس آویشن شیرازی غنی شده با سینامآلدهید در گوشت چرخ کرده گاو 10
Evaluation of curcumin _ ginger mouth wash effect on salivary IL-1B levels in patient with chronic periodontitis بررسی تاثیر دهانشویه کورکومین – زنجبیل بر میزان IL-1Bبزاقی در پریودنتیت مزمن 11
Relation between treatment time and complications and mortality for patients with myocardial infarction in zanjan hospitals, 2017 بررسی زمان شروع درمان و ارتباط آن با میزان عوارض و مرگ ومیر در مراجعین مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان های زنجان در سال 1395 12
Evaluation of SerumLlevel of Dihydrotestosterone in Patients with Seborrheic Dermatitis in Vali-e-Asr Hospital, Zanjan in 1397 بررسی سطح سرمی دی هیدروتستوسترون در بیماران درماتیت سبورئیک در بیمارستان ولیعصر شهر زنجان در سال 97 13
Comparison of Effect of the Sevelamer Carbonate and Sevelamer Hydrochloride on Blood Level of Phosphate, Ca,pH, Bicarbonate and Gastrointestinal Complications in Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis مقایسه اثر سولامر کربنات و سولامر هیدروکلراید بر روی سطح خونی کلسیم، فسفر، pH، بیکربنات و عوارض گوارشی در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده 14
Determining the Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus by E test among the patients in Ayatollah Mousavi Hospital, Zanjan بررسی فراوانی استافیلوکوک های اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)  با تعیینMIC  با روشE.test  در نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان طی یک سال 15
Predictive Value of Color Doppler Sonography of Retained Products of Conception in Expectant Management of Incomplete Abortion بررسی قدرت پیشگویی شاخصهای سونوگرافی کالر داپلر بقایای بارداری در موفقیت درمان انتظاری، در سقط ناکامل 16
The effect of biocompability and photoreceptor differentiation of electrical stimulation on mesenchymal stem cell ساخت نانوداربست رسانای جریان الکتریکی به منظور تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به فوتورسپتور و بررسی زیست سازگاری آن 17
Synthesis and cytotoxicity assessment of N1 , N5 –hetrocyclic alkyl amine biuret derivatives against Huh-7 and HEK-293 cell lines and BALB/c mice with hepatocellular carcinoma سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی مشتقات N1 و N5 هتروسیکلیک آلکیل آمین بیورت بر رده های سلولی Huh7  و Hek293 و در موشهای BALB/c مبتلا به سرطان کبد 18
Identification of Bovine Lucosis Virus in Raw Milk Samples of Zanjan City by PCR Method بررسی فراوانی ویروس لکوز گاوی در نمونه های شیر خام گاوداری های شهر زنجان به روش PCR 19
Diagnostic Value of CSF Levels of Tumor Necrosis Factor in Patients with Bacterial Meningitis Compared with Aseptic Meningitis in Vali-e-Asr Hospital,Zanjan,during 2017 ارزش تشخیصی فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا  (TNF-α)در مایع CSF بیماران بالغ مبتلا به مننژیت باکتریال از مننژیت آسپتیک در بیمارستان ولی عصر زنجان در سال 96-95 20
Evaluation of dealing with bullying at work and its relationship with burnout among nurses in intensive care units of hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences 2017 بررسی مواجهه با پدیده قلدری در محل کار و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان سال 96 21
Comparison of the effect of AH Plus and AD Seal sealers on tooth discoloration مقایسه اثر سیلرهای AH Plus و AD Seal  بر روی تغییر رنگ تاج دندان 22
The efficacy of Unified Protocol and the role of transdiagnostic mediator factors in reducing students’ anxiety and depression تعیین اثر بخشی پروتکل یکپارچه و نقش عوامل میانجی فراتشخیصی در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان 23
Prevalence of tobacco use and attitude toward it based on Health Belief Model in students of Zanjan University of Medical Sciences in 2016 بررسی شیوع مصرف دخانیات بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24
A study on brain permeation and neuropharmacokinetic of rivastigmine nanoliposomes in rats بررسی نفوذ مغزی و نوروفارماکوکینتیک نانولیپوزوم های حاوی ریواستیگمین در مدل حیوانی رت 25
Detection of vancomycin-resistant enterococcus isolated from healthy carriers stool samples شناسایی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های مدفوع افراد ناقل 26
Investigation on the effects of clavulanic acid on spatial memory in rats. بررسی تاثیر کلاولانیک اسید بر حافظه فضایی موش آزمایشگاهی 27
Prevalence of permanent teeth number abnormalities in orthodontic patients referring to Zanjan orthodontic dental clinics in 2015 to 2018 بررسی میزان شیوع ابنورمالیتی تعداد دندان های دائمی در نمونه ای از بیماران ارتودنسی مراکز تخصصی شهر زنجان در سال های 94 تا 97 28
The BCG scar size in asthmatic and non-asthmatic children referred to Immunology and allergy clinic of Mousavi Hospital of Zanjan city in1397. بررسی مقایسه ای قطر اسکار واکسن BCG در کودکان 1-16 سال مبتلا به آسم و بدون آسم در شهر زنجان مراجعه کننده به درمانگاه ایمونولوژی ، آلرژی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال1397 29
Determining the Association between Fecal Calprotectin Level and Colorectal Involvement Extent in Ulcerative Colitis Patients تعیین ارتباط سطح کالپروتکتین مدفوع با وسعت درگیری کولورکتال در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو 30
Evaluation of High Use Antibiotics Prescription Pattern in ICU Ward of Vali-Asr Hospital بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک های پرمصرف در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان 31
Pharmacognostic evaluation and physiochemical analysis of Alium akaka, native to Zanjan province ارزیابی فارماکوگنوستیک وآنالیزفیزیکوشیمیایی گیاه والک بومی زنجان 32
Study of cytotoxicity and in vivo anticancer activity of artemisinin-loaded PCL-PEG-PCL copolymeric micelles مطالعه اثرات ضد سرطانی مایسل های کوپلیمریPCL-PEG-PCL حامل آرتمیزینین بر روی سلولهای سرطانی سینه 4T1  و  همچنین موش سرطانی شده 33
Effects of running exercise & supraphysiologic dose of Nandrolone Decanoate on the spermatogenic cell lineage Apoptosis & testes Antioxidant enzymes in adult male Rats بررسی تأثیر ورزش دو و مصرف سوپرا فیزیولوژیک داروی ناندرولون دکانوات بر روند آپوپتوز سلولهای رده اسپرماتوژنز و میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان بیضه موش صحرایی نر بالغ 34
The prevalence of intestinal parasitic infections in diarrhea patients admitted to the zanjan vali-asr Hospital in 1397 بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در بیماران اسهالی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان در سال 1397 35
Assessment Intrinsic motivation based on nursing students' perception of motivational climate بررسی انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی پرستاری بر اساس درک آنها از جو انگیزشی 36
Detection of vancomycin-resistant enterococcus isolated from sewage samples شناسایی انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های فاضلاب 37
Evaluation the effect of resin coating on the microleakage of class V restorations before and after bleaching with hydrogen peroxide 40% بررسی اثر ماده ی کوتینگ رزینی بر ریزنشت کامپوزیت کلاس V قبل و بعد از بلیچینگ با هیدروژن پراکساید 40% 38
Comparison of total serum magnesium level in newborns with jaundice, before and after phototherapy مقایسه سطح سرمی منیزیم توتال در نوزادان مبتلا به زردی قبل و بعد از فتوتراپی در بخش نوزادان بیمارستان آیت اله موسوی زنجان 39
Design software for examination, diagnosis and management of normal oral variations and dental anomalies طراحی نرم افزار کمک آموزشی معاینه، تشخیص و مدیریت واریاسیون های نرمال دهانی و آنومالی های دندانی 40
Relationship between the Baseline Vitamin D Levels and Mortality Rate in Patients with Ventilator-Associated Pneumonia Admitted to Intensive Care Unit of Ayatollah Mousavi and Valiasr Hospitals during the First Three Months of 1397 بررسی ارتباط بین سطح پایه ی ویتامین دی در زمان تشخیص پنومونی وابسته به ونتیلاتور و میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان های آیت الله موسوی و ولیعصر در طی ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۷ 41
The Evaluation of Construct Validity of TeamStepps Teamwork Perceptons Questionnaire in Nurses and Residents in Teaching Hospitals بررسی روایی ساختار پرسشنامه TeamStepps Teamwork Perceptions Questionnaire در میان دستیاران و پرستاران 42
A comparative in vitro study of cytotoxic Effects of different concentrations of Hydrogen peroxide and Carbamide peroxide on human dental pulp stem cells viability بررسی مقایسه ای اثر سایتوتوکسیتی غلظت های مختلف هیدروژن پراکساید و کارباماید پراکساید بر بقای سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی در محیط آزمایشگاهی 43
Treatability of wastewater carwashes with coagulation -Advanced oxidation process UV/H2O2 بررسی تصفیه پذیری پساب کارواش با فرایند انعقاد اکسیداسیون پیشرفتهUV/H2O2 44
The Frequency of All Positive Serratia Cases and their Antibiotic Resistance in Vali-E-Asr Hospital, Zanjan Form 1394 to 1396 تعیین میزان فراوانی تمامی موارد کشت مثبت سراشیا و بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی آن در ICU  بیمارستان ولیعصر زنجان از اول فروردین ۱۳۹۴ تا اول فروردین ۱۳۹۶ 45
Comparison of the Therapeutic Efficacy and Adverse Effect of Epoetin Alfa and Epoetin Beta in Maintnance Phase of hemodialysis مقایسه اثربخشی اپویتین آلفا و اپویتین بتا در درمان آنمی وعوارض آنها در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده 46
Medication reconciliation at admitted patients in the cardiovascular diseases department of the Ayatollah Mousavi educational & treatment center of, Zanjan, Iran تلفیق ( تطبیق) دارویی بیماران پذیرش‌شده در بخش بیماری‌های قلبی عروقی مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی زنجان. 47
Identify genes for virulence factors (efaA, asa1, cpd, cob, ccf and cad) with multidrug-resistant Enterococci isolated from hospitals in Zanjan شناسایی ژن های فاکتورهای ویرولانس  efaA، asa1، cpd، cob، ccf  و cad انتروکوک های با مقاومت چند دارویی جدا شده از بیمارستان های شهر زنجان 48
Identification of the gene involved in over-production of a novel lipopeptide in an over-expressed mutant of Pseudomonas gingeri شناسایی ژن مسئول در توانایی تولید مضاعف یک لیپوپپتید جدید در یک موتانت over-express سودوموناس جینجری 49
determining the association between high sensetive tropoonin i and short time cinical outcoms in patients with acute cronory syndrome بررسی ارتباط سطح تروپونین I با حساسیت بالا و پیامدهای بالینی کوتاه مدت 6ماهه در بیماران مبتلا به سندروم کرونری حاد 50
The effect of problem solving counseling on postpartum maternal coping in women with preterm infant تأثیر مشاوره با رویکرد حل مسئله بر انطباق با نقش مادری در زنان دارای نوزاد پره ترم 51
The effect of curriculum-Based emergency medicine department education on the improvement of clinical skills of intern medical students of Zanjan University of Medical sciences بررسی میزان تأثیر آموزش های بخش طب اورژانس در ارتقاء مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی دردوره ی کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان طبق کوریکولوم آموزشی بخش طب اورژانس 52
Determination of factor structure of the dental environmental stress questionnaire in dental students تعیین ساختار عاملی پرسشنامه استرس محیطی در دندانپزشکی در جمعیت دانشجویان دندانپزشکی 53
population pharmacokinetics of meropenem in patients with ventilator associated pneumonia in intensive care unit فارماکوکینتیک جمعیتی مروپنم در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه 54
The Comparison of Microleakage in Class II Cavities Restored with Bulk-Fill Compared to Conventional Resin Composite with and without Bleaching مقایسه میزان ریزنشت در ترمیم‌های کلاس 2 رزین کامپوزیت بالک فیل در مقایسه با کامپوزیت‌های کانونشنال قبل و بعد از بلیچینگ 55
Investigation Of Psychological Variables As Binge Eating Predictors on Students Of Zanjan In 2018 بررسی عوامل روانشناختی پیش بینی کننده اختلال پرخوری افراطی در دانشجویان شهر زنجان سال 97 56
the effect of co-treatment of lithium and lovastatin on the expression of neurotrophins بررسی تاثیر درمان ترکیبی لیتیم و لووستاتین بر میزان بیان نورتروفین ها 57
Antioxidant and Antimicrobial effect of Pisticia atlantica ssp. kurdica essential oil on chemical, microbial and sensorial properties of minced fish بررسی اثرات ضدمیکروبی وآنتی اکسیدانی اسانس گیاه پسته کوهی (Pisticia atlantica ssp. kurdica ) بر روی ویژگی های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) 58
Evaluation of level of satisfaction of dental students towards clinical departments of zanjan dental school بررسی رضایتمندی دانشجویان از بخش های بالینی دانشکده دندانپزشکی زنجان در سال 1396-1397 59
Study of siderophore production among Streptococcus pneumoniae isolates بررسی تولید سیدروفور در استرپتوکوکوس پنومونیه های جدا شده از بیماران 60
Assessment of reform in health effect on the efficiency of zanjan city hospitals based on pabon lasso model ارزیابی تاثیر طرح تحول در نظام سلامت بر بیمارستان های شهر زنجان با استفاده از مدل پابن لاسو 61
investigation on the effects of Grape seed oil on spatial memory in rats and its efficacy in comparison with Donepezil بررسی تاثیر روغن هسته انگور بر حافظه فضایی موش آزمایشگاهی و مقایسه آن با داروی دونپزیل 62
The frequency of food allergy among children with migraine headache who were referred to pediatric Neurology Clinic of Ayatollah Mousavi Hospital during 2016 بررسی فراوانی آلرژی غذایی در کودکان مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی اطفال بیمارستان آیت الله موسوی(ره) در سال 1395 63
Antimicrobial Effects of Bioactive Starch Films Contained Bunium Persicum Essential oil Nanoemulsion Enriched with Cinamaldehyde Against Food Pathogens Bacterial بررسی اثرات ضد میکروبی فیلم نشاسته زیست تخریب پذیر حاوی نانوامولسیون زیره سیاه غنی شده با سینامالدئید برانواع باکتری های پاتوژن در مواد غذایی 64
Determination lead and cadmium in sunflower seeds collected from بررسی میزان کادمیوم وسرب درتخمه های آفتابگردان عرضه شده دربازار زنجان به روش پلاروگرافی 65
Combined Effects of Low-level laser therapy & mesenchymal stem cells conditioned medium on infected skin wound healing in type one diabetic rats بررسی اثر توام تابش لیزرکم توان و محیط‌کشت بهینه‌ سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر التیام زخم پوستی عفونی شده در موش‌های صحرایی دیابتی نوع یک 66
Differentiation of Mesenchymal Stem Cells into Insulin - Producing Cells Using Microfluidic Systems تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های تولید کننده انسولین با استفاده از سیستم‌های میکروفلوئیدی (میکروشاره‌ای( 67
The effect of counseling based on EX-PLISSIT model on sexual functioning after hysterectomy among women referring to hospitals in Sari تأثیر مشاوره مبتنی بر مدل اکسپلیسیت بر عملکرد جنسی پس از هیسترکتومی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان ساری 68
Relationship between Health-promoting behaviors and Health Literacy of medical university students in Zanjan, Iran Student بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سواد سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1397 69
Evaluation of Antibacterial, antifungal and anti-leishmatic effects of Rosemary Essential Oil بررسی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد لیشمانیایی نانوامولسیون اسانس رزماری 70
Investigation on the effects of melatonin on spatial memory and brain Ach levels in rats بررسی تاثیر ملاتونین برحافظه فضایی و سطح استیل کولین مغزی در موش آزمایشگاهی 71
Antibiotic susceptibility pattern of Staphylococcus aureus in patients admitted to Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan during one year بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس در نمونه های بیماران بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان طی مدت یک سال 72
A Survey of Workplace Violence against Interns in teaching hospitals of zanjan in 2018_2019 بررسی میزان خشونت در محیط کار علیه انترن ها در بیمارستان های آموزشی زنجان در سال 1396-1397 73
Comparison of the effectiveness of the PLISSIT model with the Sexual health model on the quality of life and sexual behavior of women with breast cancer مقایسه اثربخشی مدل مشاوره‌ای PLISSIT با مدل آموزش گروهی سلامت جنسی بر کیفیت زندگی و رفتار جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان 74
Evaluation of intravenous magnesium sulfate for prevention of post operative pain after Inguinal hernia surgery بررسی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در بی دردی پس از جراحی فتق اینگوینال 75
the effect of the active and passive humidifiers on the parameters of pulmonary and ventilator associated pneumonia in patients admitted to intensive care units. بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده ازهیومدیفایر فعال وغیر فعال بر پارامترهای ریوی و پنومونی وابسته به ونتیلاتور بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه 76
Evaluating the effects of stigmasrtrol towards spatial memory in rats. بررسی اثر استیگماسترول بر حافظه فضایی در موش آزمایشگاهی 77
Evaluation of curcumin_ ginger mouthwash effect on salivary MMP-8 levels in chronic periodontitis بررسی تاثیر دهانشویه کورکومین – زنجبیل بر میزان MMP-8 بزاقی در پریودنتیت مزمن 78
The relationship between salivary nitrosoxide concentration and dental caries index in children of different age groups بررسی ارتباط میزان غلظت نیتروزاکساید بزاق با شاخص پوسیدگی دندان درگروه های مختلف سنی کودکان 79
Investigation of ant-plasmodial activity of apigenin in mice infected with Plasmodium berghei by metabolomics approach بررسی خاصیت ضدپلاسمدیومی ترکیب آپیژنین در موشهای آلوده به پلاسمودیوم برگئی با رویکرد متابولومیکس 80
Investigation of the genes expression involved in inflammatory pathways induced by chlorpyrifos chronic pulmonary and hepatic toxicity and protective effects of Ziziphora tenuior extract بررسی بیان ژن های دخیل در مسیر التهابی ناشی از سمیت مزمن کبدی و ریوی کلرپیریفوس(chlorpyrifos)  و اثرات محافظتی عصاره Zizphora tenuior 81
Evaluating the effects of folic acid supplementation in patients with major depressive disorder receiving selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in Zanjan بررسی تاثیر تجویز همزمان مکمل اسیدفولیک در بیماران مبتلا به افسردگی ماژور تحت درمان با مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین (SSRIs) در شهر زنجان 82
Evaluation of Diagnostic Accuracy of Ultrasonography Compared with MRI in Patients with Shoulder Pain Referred to Zanjan Mousavi Hospital, Radiology Department during 1395-1396. بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با MRI در تشخیص علل درد شانه در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان در سال 95-96 83
Evaluation of the existence of the miRNAs (miR-9,1,125, and 155) derived from microvesicles of metastatic breast cancer cells (MDA-MB-231) and their effects on non-metastatic breast cancer cell invasion (MCF-7) بررسی وجود miR-9, 21, 125, 155 در میکرووزیکول‌های مشتق از سلول‌های متاستازی سرطان پستان (MDA-MB-231) و اثر آن‌ها بر القای خواص تهاجمی در رده سلولی غیرمهاجم سرطان پستان (MCF-7) 84
Synthesis and cytotoxicity assessment of N1 , N5- hetrocyclic alkyl amine biuret derivatives against Huh-7 and HEK-293 cell lines and in BALB/c mice with hepatocellular carcinoma سنتز و بررسی اثرسمیت سلولی مشتقات N1 وN5 هتروسیکلیک آلکیل آمین بیورت بر رده های سلولی Huh-7 و HEK-293 و در موش های BALB/c مبتلا به سرطان کبد 85
investigation on the effects of minocycline on spatial memory in rats and its efficacy in comparison with Donepezil بررسی تاثیر ماینوسایکلین بر حافظه فضایی موش آزمایشگاهی و مقایسه آن با داروی دونپزیل 86
Evaluation of Social Support status for Patients with Gastrointestinal Cancer Referred to Zanjan Educational and Health Centers in 2018 بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی زنجان 1397 87
 
 
دفعات مشاهده: 903 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش فصل زمستان اینجا را کلیک کنید.