Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
درباره ما::
فرآیند ترجمان دانش::
فرآیند نشست خبری::
نشست خبری::
آیین نامه تدوین خبر::
راهنمای تدوین رسانه الکترونیک::
راهنمای تدوین خلاصه سیاستی::
راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش::
فرم ترجمان دانش::
پیام پژوهش::
طرح های خاتمه یافته ::
تماس با ما::
اخبار::
::
پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشور

AWT IMAGE
       News.research.ac.ir

پایگاه نتایج پژوهش  سلامت زنجان
 News.research.ac.ir/zums

..

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: فصل پاییز ::
 | تاریخ ارسال: 1398/10/5 | 
عنوان لاتین عنوان فارسی ردیف
Thermally Oxidized Nanodiamond: an effective sorbent for Separation of Methotrexate from Aqueous Media: Synthesis, Characterization, In Vivo and In Vitro Biocompatibility Study بررسی نانو الماس اکسید شده به روش گرمایی: به عنوان یک جاذب موثر برای جداسازی متوترکسات از محیط آبی: سنتز، شناسایی، مطالعه زیست سازگاری به صورت برون تن و درون تن. 1
Vancomycin Utilization Pattern in Mousavi Teaching Hospital, Zanjan, Iran (1390-94) تعیین الگوی مصرف ونکومایسین در مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی شهر زنجان طی سالهای 94-90 2
Quantitative measurement of α Vβ3 Integrin in the erlotinib-resistant cancerous cells treated with different dose of curcumin nano-particles اندازگیری کمی پروتئین اینتگرین Vβ3α در سلول های سرطانی کولون مقاوم به داروی erlotinib تیمار شده با دوزهای مختلف نانو حامل کورکومین 3
Comparison of health education effect based on health belief model about HIV/AIDS by students, parents and teachers in high school students in Zanjan بررسی مقایسه ای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با قصد رفتاری پیشگیری از ایدز در رابطین سلامت تحت پوشش مراکزشهری شهرستان زنجان در سال1397 4
The Frequency of Ventricular Arrhythmias following Primary PCI in Patients with Acute Myocardial Infarction Admitted to Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan in 2017-18 بررسی فراوانی آریتمی های بطنی بدنبال Primary PCI در بیماران سکته قلبی حاد بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال 97-96 5
Biodistribution and Histomorphometric Evaluation of Natural Amino Acids Coated Iron Oxide Magnetic Nanoparticles in Mice Tissues بررسی توزیع بافتی و هیستومورفومتریک نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اسیدهای آمینه طبیعی در بافتهای موش 6
Evaluation of PGC-1α, Nrf2, and PPARα gene expression involved in mitochondrial biogenesis following Hemiscorpius lepturus envenomation induced AKI ارزیابی بیان ژن های (PGC-1α ,Nrf2,PPARα) درگیر در بیوژنز میتوکندری بدنبال نارسایی حاد کلیوی ناشی از سم عقرب گادیم Hemiscorpius lepturus 7
Evaluation of metformin conjugated with gold nanoparticles penetration into breast cancer cells بررسی میزان نفوذ داروی متفورمین متصل به نانوذرات طلا به درون توده سلولی سرطان سینه کشت داده به صورت سه بعدی 8
A Comparative Study of Life Style and Quality of Life in Patients with Asthma and Healthy People in Zanjan Province Hospitals, 1978 بررسی مقایسه ای سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم با افراد سالم در بیمارستان های استان زنجان سال 1397 9
Analysis of Chromosomal Micro-array and Whole Exome Sequencing in a Select Family (Zan-010) with a Non-syndromic Male Autistic Child انجام ریزآرایه کروموزومی و بررسی توالی‌یابی اگزوم در خانواده منتخب (Zan-010) دارای کودک پسر مبتلا به اوتیسم غیرسندرومی 10
Cytotoxicity Assessment of Biodegradable Polymeric Nanoparticles Silymarin Loaded in MCF-7 and HEK-293 cell lines بررسی سمیت نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر بارگذاری شده با سیلیمارین در رده های سلولی MCF-7  و HEK-293 11
Biocompatibility study and co-delivery of tamoxifen and quercetin by mPEG-PCL di block co-polymer micelles مطالعه زیست سازگاری و دارورسانی همزمان تاموکسیفن و کوئرستین با استفاده از مایسل های کوپلیمری mPEG- PCL 12
Repetitive Sequences Based Genotyping of Clinical Candida albicans Isolates Using Alternative Lengthening of Telomerase (ALT) specific primers تایپینگ مولکولی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس بر اساس شناسایی توالی های تکراری با استفاده از آغازگر های اختصاصی ALT 13
Analysis of Chromosomal Micro-array and Whole Exome Sequencing in a Select Family Zan-340 with a Non-syndromic Autistic Girl انجام ریزآرایه کروموزومی و بررسی توالی یابی اگزوم در خانواده منتخب Zan-340 دارای کودک دختر مبتلا به اوتیسم غیرسندرومی 14
Detection of potentially causative genetic factors in Iranian families suspected with familial congenital heart disease شناسایی عوامل ژنتیکی بالقوه دخیل در بروز بیماریهای مادرزادی قلبی خانوادگی در تعدادی از خانواده های ایرانی دارای افراد مبتلا 15
Using the whole exome sequencing to investigate genetic causes of hearing loss in a pedigree with an undefined pattern of inheritance به‌کارگیری توالی‌یابی اگزوم در بررسی ژنتیکی علل بروز ناشنوایی در یک شجره مبتلا با الگوی وراثت نامشخص 16
The effectiveness of Behavioral Activation Group Therapy in severity of depression, repetitive thoughts and functions of students with Major Depressive Disorder: A double blind randomized clinical trial اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر شدّت افسردگی، افکار تکرار شونده و عملکرد دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: کارآزمایی بالینی شاهددار دو سوکور 17
Homeobox B4 gene expression is upregulated by ghrelin through PI3-kinase signaling pathway in rat’s bone marrow stromal cells بررسی دخالت مسیر PI3/AKTو MAPK بر تاثیر گرلین در میزان بیان ژن HOXB4 در سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی 18
Assessment of health Literacy Level of Patients Referred to Educational Hospitals in Zanjan City in 2017 بررسی سطح سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی و درمانی شهر زنجان در سال1396 19
Analysis of asymmetry in normal individual 's zygomaticomaxillary complex and comparison with the asymmetry after treatment of unilateral zygomaticomaxillary complex fracture ارزیابی میزان عدم تقارن استخوان گونه در افراد عادی و مقایسه آن با عدم تقارن ناشی از درمان شکستگی یک طرفه استخوان گونه 20
A Study on the Level of Spiritual and General Health in Internship Students of Zanjan University of Medical Sciences in 1396-1397 بررسی سطح سلامت معنوی وسلامت عمومی در دانشجویان مقطع کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1396-1397 21
Effects of cell phone use on salivary MDA (malondialdehyde) and LDH (lactate dehydrogenase) level in 18-40 years-old adults بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر میزان مالون دی آلدئید و لاکتات دهیدروژناز بزاقی در بالغین 18 تا 40 ساله 22
Investihating the neuroprotective effect of grape seed oil against Copper-induced toxicity after chronic exposure, in rat brain بررسی اثرات حفاظتی نورونی روغن هسته انگوربر سمیت ناشی از تماس مزمن با مس در مغز موش صحرایی 23
Improvement of Neuropsychological Impairments as predictors of outcomes of Cognitive Behavior Therapy, Pharmacotherapy, and Cognitive Rehabilitation in obsessive–compulsive disorder : A Randomized Cross Over Trial بهبود نقایص نوروسایکولوژیک به‌عنوان پیش‌بین کاهش علائم اختلال وسواس فکری ـ عملی در طی درمان‌های سه‌گانه درمان شناختی - رفتاری، دارودرمانی و توان‌بخشی شناختی: طرح کارآزمایی تصادفی متقاطع 24
The effectiveness of Cognitive Behavior Group Therapy (CBGT) on workplace and decisional procrastination of Midwives working in hospitals in Zanjan, Iran تاثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اهمال کاری شغلی و تصمیم گیری ماماهای شاغل در بیمارستان های زنجان 25
Evaluation of Intima-Media Thickness of Common Carotid Artery in Patients with Fatty Liver Grades 1 and 2 and Ischemic Cerebrovascular Accidents Admitted to Valiasr Hospital in Zanjan in 2018. بررسی میزان ضخامت اینتیما –مدیا شریان کاروتید مشترک در بیماران دارای کبد چرب گرید 1 یا 2 و مبتلا به حوادث ایسکمیک عروقی مغز بستری در بیمارستان ولیعصر(عج)درسال 1397 26
Association of severity coronary artery disease with diabetic retinopathy and nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus بررسی ارتباط شدت بیماری عروق کرونر با شدت رتینوپاتی و نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 27
Assess sense of cohesion, Spiritual health and religious coping in type 2 diabetic patients بررسی حس انسجام، سلامت معنوی و مقابله مذهبی در بیماران دیابتی نوع دو 28
The Comparative Study of Subclinical Hypothyroidism Treatment in Pregnant Women of Short-Term Adverse Outcomes Based On American Thyroid Association and Iranian Endocrine Society تعیین بررسی مقایسهای تأثیر درمان کمکاری تحت بالینی تیروئید در خانمهای باردار بر پیامدهای نامطلوب کوتاه مدت بارداری، بر اساس توصیه های انجمن تیروئید آمریکا  ATAو انجمن غدد ایران IE 29
A Survey on the Causes of Over Six-hours Stay at Emergency Room in Patients Referring to Ayatollah Mousavi Hospital in Mordad 1397 بررسی علل اقامت بالای 6 ساعت در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان آیت الله موسوی در مرداد سال 1397 30
Co- Delivery of Methotrexate and Chrysin via Biocompatible magnetic Iron Oxide nanoparticles دارورسانی همزمان متوتروکسات و کرایسین با استفاده از نانوذرات مغناطیسی زیست سازگار اکسید آهن 31
Desing and preparation of tomur targeted, albumin-gold-iron oxide hybride radiosensitizer nanosystem as carrier of methotrexate and curcumin for enhanced efficacy of chemo and X-ray radiation therapy طراحی و تهیه نانو سامانه هیبریدی هدفمند آلبومین، طلا، اکسید آهن حساس کننده پرتوی حامل داروهای متوتروکسات و کورکومین برای افزایش کارایی شیمی درمانی و پرتودرمانی 32
Effect of different shades and thickness on the depth of cure (microhardnes ratio) of bulk-fill resin-based composite with different viscosities تاثیر رنگ و ضخامت کامپوزیت برروی عمق کیور (نسبت سختی) کامپوزیت های bulk-fill با ویسکوزیته های مختلف 33
دفعات مشاهده: 1297 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش فصل پاییز اینجا را کلیک کنید.