سرپرستاران بخشهای بستری

  سرپرستاران بخشهای بستری
 
  •   بخش اورژانس و روانپزشکی حاد                   ر.بیات
  •   بخش روان پزشکی مردان                          ف . نظری
  •   بخش روانپزشکی زنان                              پ . باقری
  •   بخش نوروتیک و تشخیص دوگانه                 ف . جعفری
  •   واحد الکتروشوک درمانی (ECT)                  پ. انتظاری
  •    درمانگاههای تخصصی                              ل . مرادخانی
      
  اهم شرح وظایف:
    الف- جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی
  ۲- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
  ۳- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
  ۴- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
  ۵- تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
  ۶- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
  ۷- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
  ۸- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمتهای مرکز
  ۹- برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی
  ۱۰- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیمار، خانواده و .... (مراقبت از خود و توانبخشی و ...)
  ۱۱- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
  ۱۲- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
  ۱۳- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
  ب- سازماندهی:
  ۱۴- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان، مددجویان، بیماران و ...)
  ۱۵- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
  ۱۶- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
  ۱۷- انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
  ۱۸- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
  ۱۹- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان، بیماران جهت بهبود
  ۲۰- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
  ۱۹- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین ذی ربط (شامل: درخواست ها، وقایع غیر مترقبه حوادث، کمبودها و نقایص، نیازها و ...)
  ۲۰- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت، بازآموزی و .... کارکنان
  ۲۲- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
  ۲۳ - مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری.
  ۲۴- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
  ج- هدایت و رهبری: کنترل هدایت و ارزشیابی
  ۲۵- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
  ۲۶- تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت تحت سرپرستی
  ۲۷- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق: بررسی رضایتمندی مددجویان، بیماران، همکاری با ابزار مناسب (مشاهده چک لیست و ...)
  ۲۸-نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
  ۲۹- ارزشیابی اثربخش آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان، خانواده و دانشجویان
  ۳۰- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن
  ۳۱- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه
  ۳۲- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
  ۳۳- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها
  ۳۴- همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی
  ۳۵- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

دفعات مشاهده: 561 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهداف دفتر پرستاری

                                                     اهم اهداف دفتر پرستاری

 - ارتقاء و بهبود مستمر خدمات به بیماران و ارباب رجوع با اجرای سنجه های اعتبار بخشی و مصادیق حاکمیت بالینی
 - ارتقاء سطح دانش و عملکرد کارکنان با اجرای برنامه های آموزشی
 - ارتقاء رضایتمندی پرسنل با اجرای روتیشن در بخشهای مختلف
 - ارتقاء ارتباطات بین بخشی با برگزاری جلسات ، مراجعه به بخشها و ارتباط موثر با پرسنل
 - اجرای دستورالعملها و قانون مداری
 - ارتقاء شاخصهای عملکردی
- ارتقاء ایمنی کارکنان و بیماران
- اجرای پرداختهای مبتنی برعملکرد کارکنان 

 

دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سوپروایزرهای در گردش مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/6/23 | 
 سوپروایزرهای در گردش مرکز

 - ف . حقیقی
- ن . احمدی
 - ص . امیرسعادتی
 -ز . مهاجری
- م . تاره

  اهم شرح وظایف:
  ۱- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی، توانبخشی
  ۲- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین
  ۳- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی
  ۴- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان
  ۵- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان
  ۶- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط
  ۷- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای زیربط
  ۸-تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری ( مربوط به کارکنان ، مددجویان، محیط و ...) و اقدام جهت حل آنها
  ۹- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری براساس توانایی ها و نیازها در واحدها و شیفت های مختلف
  ۱۰- هماهنگی ایجاد شرایط کار مناسب و حسن تفاهم مابین افراد
  ۱۱- شرکت در برنامه های آموزشی بمنظور ارتقاء سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر خدمات پرستاری و مامایی
  ۱۲- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری ( آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و ...) بنا به صلاحدید
  ۱۳- تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها (تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ... )
  ۱۴ : D.۱۰/۰۰ - نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی ( رعایت مقررات اداری، ضوابط کاری، اخلاقی و ...)
  ۱۵- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی
  ۱۶- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و ..)
  ۱۷- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
  ۱۸- هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها
  ۱۹- ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان پرستاری ، کمک و حمایت از آنها
  ۲۰- مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری و مامایی شامل: آشنا سازی کارکنان جدید الورود با مقررات ، خط مشی ها، شرح وظایف و ...
  ۲۱- ثبت حوادث، وقایع غیر مترقبه، آمار (بیماران بد حال ، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و ... )و گزارش به مافوق
  ۲۲- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق : عملکرد، رفتارهای شغلی و اخلاقی
  ۲۳- همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق : حسابرسی کیفی، بررسی رضایتمندی مددجویان و کارکنان
  ۲۴- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
  ۲۵- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون ، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
  ۲۶- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در واحدهای پرستاری و مامایی
  ۲۷- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری

دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارشناس کنترل عفونت

 نام ونام خانوادگی : م . چالوئی زنجانی
 سمت : کارشناس کنترل عفونت های بیمارستانی
 مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

  اهم شرح وظایف:
  ۱- شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .
  ۲- بکارگیری نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی .
  ۳- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم بمنظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی .
  ۴- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت بری کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.
  ۵- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
  ۶- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونتهای خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان .
  ۷- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونتهای بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی .
  ۸- بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور .
  ۹- تهیه و تدوین دستور العملهای کنترل عفونت در بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر براساس استاندارد های مراقبتی با همکاری کنترل عفونت .
  ۱۰- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج کمیته مذبور .
  ۱۱- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی باتوجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود .
  ۱۲- همکاری باتیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق ،کنترل وارزشیابی و بروز عفونت درهمه گیری های بیمارستانی .
  ۱۳- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعملهای اجرایی .

دفعات مشاهده: 400 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سوپروایزر آموزشی

AWT IMAGE 
 نام و نام خانوادگی : م. تاره
  سمت : سوپروایزر آموزشی
  مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
  اهم شرح وظایف:
  ۱- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت،‌ میان مدت، بلند مدت)
  ۲- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان، خانواده، رده‌های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
  ۳- اولویت‌بندی نیازهای آموزشی
  ۴- تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
  ۵- اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه‌ها
  ۶- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های آموزشی بخش‌های مرتبط
  ۷- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
  ۸- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه‌های پرستاری و مامایی
  ۹- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
  ۱۰- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
  ۱۱- هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
  ۱۲- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعال در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
  ۱۳- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
  ۱۴- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش
  ۱۵- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
  ۱۶- ارائه تازه‌ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه/ پمفلت و ...)
  ۱۷- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
  ۱۸- هدایت و آموزش کارکنان در راستای:
  الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
  ب- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارئه خدمات
  ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
  ۱۹- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
  ۲۰- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات،پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
  ۲۱- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
  ۲۲- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
  ۲۳- کنترل نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
  ۲۴- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق:
        الف- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
        ب- بررسی رضایت مندی مددجویان
       ج- بررسی رضایت مندی کارمندان
۲۵- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف) در برنامنه های آموزشی براساس آموزش
۲۶- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
۲۷- شرکت در جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

دفعات مشاهده: 463 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر