[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
مدیریت::
معاونت اجرایی::
معاونت فنی و عملیات::
اخبار::
تماس با ما::
::
نظرسنجی
در صورت استفاده از خدمات اورژانس 115 استان زنجان میزان رضایت شما در چه حد می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
   
..
:: اهداف، رسالت و چشم انداز ::
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 
 
رﺳﺎﻟﺖ:
 • اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در دو ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﻳت های ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی، هماهنگی درون و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ فوریت های ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﺮ عهده دارد و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ سازمان های همکار، ﻣﺴﺌﻮل تامین، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺣﻮادث و فوریت های ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ نیروی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرا، ﻓﻨﺎوری ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ، آﻣﻮزش و پژوهش های ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﺎت، ﻋﻮارض و معلولیت های ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث و فوریت های ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و کیفیت و کمیت اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در استاندارد ها و ﻣﻄﺎﺑﻖ نیازهای روز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ارﺗﻘﺎء و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز:
 • اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ بهره وری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آنها زمینه را ﺟﻬﺖ بهبود ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ و نیز ﺑﺎ تکیه ﺑﺮ اﺻﻞ پیشگیری، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و میر و معلولیت ها و همچنین ﺑﺎر بیماری ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث و فوریت های ﭘﺰﺷﻜﻲ را کاهش داده، در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﺪ و در راﺳﺘﺎی اﻟﮕﻮی ﻛﺸﻮری پیش رود. 
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ:
 • اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎم سیستماتیک ﭘﺎﻳﺎ، ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﻪ روز جهت بهبود ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 
ارزش ها :
 • ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ارزش های اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳﻼﻣﻲ
 • اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارزش واﻻی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺣﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 • ﺗﻼش جهت اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تخصص های ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اداری.
 • اﺳﺘﻔﺎده بهینه از اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد جهت اﻳﺠﺎد انگیزه در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮای ﺑﺮوز خلاقیت و نو آوری ﻛﺎرﻛﻨﺎن.
 • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء کیفی ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ابزار های ﻣﻮﺟﻮد.
 • اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ گروهی جهت پیشبرد اهداف و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ.
 • اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ داﻧﺸﮕﺎه.
 • اﺳﺘﻔﺎده صحیح از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻼش جهت ﺣﻔﻆ و صیانت از اﻣﻮال ﻣﻠﻲ.
 • ﺗﻼش جهت ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت مسیر ﺗﻮﺳﻌﻪ و پیشبرد اهداف هم سو با سیاست های  ﻛﻼن داﻧﺸﮕﺎه و در راﺳﺘﺎی سیاست های ﻣﻠﻲ
​​
::
برای مشاهده کل مطالب بخش اهداف و رسالت اینجا را کلیک کنید.
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی