معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

بایگانی بخش حوزه معاونت

:: کارگاه های برگزار شده در سال ۹۹ - 1400/2/11 -
:: لینک دریافت گواهی کارگاه های توانمند سازی - 1400/2/4 -
:: طلاعیه نحوه دسترسی به سامانه ها و شروع آموزش برای دانشجویان جدیدالورود و مهمان - 1399/11/15 -
:: کارگاههای تشکیل شده در سال ۹۸ - 1399/2/29 -
:: کارگاههای تشکیل شده در سال 97 - 1399/2/29 -
:: International Achievement - 1398/10/12 -
:: تقویم آموزشی - 1398/3/22 -
:: رشته های دانشگاه - 1398/3/22 -
:: آیین نامه ها و مستندات و تقویم آموزشی و رشته های دانشگاه - 1398/3/22 -
:: تماس با ما - 1397/12/9 -
:: ثبت درخواستهای واحد IT معاونت آموزشی - 1397/10/23 -
:: مدیر واحد EDC - 1397/10/12 -
:: معاون آموزشی - 1397/10/12 -
:: مدیر امور آموزشی دانشگاه - 1397/10/12 -
:: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - 1397/10/12 -
:: اعضا EDC - 1397/10/12 -
:: پرتال آموزش مداوم - 1397/10/11 -
:: ثبت نام کارگاههای آموزشی - 1397/10/11 -
:: واحد توسعه تحصیلات تکمیلی - 1397/10/5 -
:: واحد آموزش مداوم - 1397/10/5 -
:: هیات ممیزه دانشگاه - 1397/10/5 -
:: مدیریت امور هیئت علمی - 1397/10/5 -
:: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - 1397/10/5 -
:: مدیریت تحصیلات تکمیلی - 1397/10/5 -
:: مدیریت امور آموزش - 1397/10/5 -
:: معاون آموزشی - 1397/10/5 -