معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

بایگانی بخش مدیریت امور آموزشی

:: دبیرخانه هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه - 1401/10/19 -
:: kardani be karshenasi ۱۴۰۱-۱۴۰۰ - 1400/12/23 -
:: ZUMS Public Page - 1400/12/23 -
:: شماره حسابها برای صدور کارت دانشجویی - 1400/5/9 -
:: فرآیندهای هیئت ممیزه - 1397/12/9 -
:: معرفی هیئت ممیزه - 1397/12/9 -
:: ابلاغ های هیئت ممیزه - 1397/12/9 -
:: فرم های واحد امورهیئت علمی - 1397/12/9 -
:: مقررات و آیین نامه های واحد امور هیئت علمی - 1397/12/9 -
:: معرفی و شرح وظایف واحد امور هیئت علمی - 1397/12/9 -
:: رشته ها و مقاطع تحصیلی تحصیلات تکمیلی - 1397/12/9 -
:: فرآیند های Ph.D - 1397/12/9 -
:: فرآیندهای دستیاری - 1397/12/9 -
:: فرآیندهای کارشناسی ارشد - 1397/12/8 -
:: شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی - 1397/12/8 -
:: معرفی همکاران تحصیلات تکمیلی - 1397/12/8 -
:: فرآیندهای اداره فارغ التحصیلان - 1397/12/7 -
:: مدارک مورد نیاز اداره فارغ التحصیلان - 1397/12/7 -
:: معرفی و شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان - 1397/12/7 -
:: فرآیندهای اداره ثبت نام پذیرش و امتحانات - 1397/12/7 -
:: فرمهای مربوط به اداره ثبت نام پذیرش و امتحانات - 1397/12/7 -
:: آیین نامه های ثبت نام پذیرش - 1397/12/7 -
:: اداره ثبت نام پذیرش و امتحانات - 1397/12/7 -