معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

Development of management and resources Vice-Chancellor

بایگانی بخش آیتم های بخش انگلیسی

:: postal code - 1399/6/3 -
:: Research Centers - 1399/3/7 -
:: JOURNALS - 1399/3/7 -
:: Educational Hospitals - 1399/3/7 -
:: Internation students - 1399/3/7 -
:: Welfare facilities - 1399/3/7 -
:: Achivement - 1399/3/7 -
:: vice-chancellor - 1399/3/7 -
:: Director of Educational Manager - 1399/3/7 -
:: Director of Graduate Education - 1399/3/7 -
:: Faculty Members - 1399/3/7 -
:: SCHOOLS - 1399/3/7 -