بایگانی بخش واحدهای اداری

:: واحد تغذیه - 1399/6/23 -
:: واحد خدمات - 1399/6/23 -
:: دبیرخانه - 1399/6/23 -
:: تدارکات - 1399/6/22 -
:: ترخیص - 1399/6/22 -
:: مسئول واحد انبار و ملزومات - 1399/6/22 -
:: بهداشت حرفه ای - 1399/6/22 -
:: مدارک پزشکی - 1399/6/22 -
:: امور مالی - 1399/6/22 -
:: بهداشت محیط - 1399/6/22 -
:: مددکاری - 1399/6/22 -
:: فناوری اطلاعات و ارتباطات - 1399/6/22 -
:: اسناد پزشکی - 1399/6/22 -
:: کارگزینی - 1399/6/22 -
:: مدیر دفتر بهبود کیفیت - 1399/6/19 -
:: مسئول امور رفاهی - 1399/6/19 -
:: رئیس امور اداری - 1399/6/19 -