بایگانی بخش واحدهای درمانی

:: درمانگاه - 1401/4/23 -
:: آنژیوگرافی - 1401/4/23 -
:: زنان و زایمان - 1401/4/23 -
:: بلوک زایمان - 1401/4/23 -
:: نوزادان - 1399/6/18 -
:: BICU - 1399/6/18 -
:: AICU۱ - 1399/6/18 -
:: NICU - 1399/6/18 -
:: ICU جراحی قلب - 1399/6/18 -
:: اتاق عمل - 1399/6/18 -
:: پست آنژیو - 1399/6/18 -
:: PICU - 1399/6/18 -
:: بخش CCU - 1399/6/18 -
:: قلب۱ - 1399/6/18 -
:: جراحی زنان - 1399/6/17 -
:: جراحی مغز و اعصاب - 1399/6/17 -
:: جراحی ارتوپدی - 1399/6/17 -
:: بخش ارولوژی - 1399/6/17 -
:: جراحی مردان - 1399/6/17 -
:: بخش سوختگی - 1399/6/17 -
:: بخش اطفال - 1399/6/17 -
:: معرفی بخش اورژانس اطفال - 1399/6/17 -
:: معرفی بخش اورژانس قلب - 1399/6/17 -
:: معرفی بخش اورژانس - 1399/6/16 -