بایگانی بخش واحدهای پاراکلینیک

:: واحدهای پاتولوژی - 1401/6/7 -
:: رادیوتراپی - 1399/6/29 -
:: رادیولوژی - 1399/6/29 -
:: فیزیوتراپی - 1399/6/29 -
:: داروخانه - 1399/6/29 -
:: آزمایشگاه کلینیکال - 1399/6/29 -