بایگانی بخش واحدهای اداری

:: واحد فناوری اطلاعات - 1399/6/24 -
:: واحد تجهیزات پزشکی - 1399/6/24 -
:: ترخیص - 1399/6/2 -
:: امور اداری - 1399/6/2 -
:: بهداشت محیط - 1399/6/2 -
:: واحد بهداشت حرفه ای - 1399/6/2 -
:: واحد تغذیه - 1399/6/2 -
:: واحد مددکاری - 1399/6/2 -
:: خدمات - 1399/6/2 -
:: تدارکات - 1399/6/2 -
:: دبیرخانه - 1399/6/2 -
:: مدیریت اطلاعات سلامت - 1399/6/2 -
:: امور رفاهی - 1399/6/2 -
:: اسناد بیمه ای - 1399/6/2 -
:: انبار - 1399/6/2 -
:: واحد کارگزینی - 1399/6/2 -
:: امور مالی - 1399/6/2 -