بایگانی بخش واحدهای پاراکلینیک

:: واحد گفتار درمانی - 1399/9/13 -
:: واحد کاردرمانی - 1399/6/22 -
:: واحد داروخانه - 1399/6/22 -
:: واحد رادیولوژی - 1399/6/22 -
:: واحد آزمایشگاه - 1399/6/22 -